SSD vs. HDD – koje su razlike?

HDD disk koristi rotiraju?u plo?u i mehani?ku ruku, dok SSD disk?koristi neizbrisivu memoriju za pohranu podataka.

Pohranjivanje podataka Va?e web stranice ne odra?uje se sekvencijalno. S obzirom na to da podaci na serveru nisu poslo?eni po redu, HDD rotiraju?a plo?a konstantno se okre?e kako bi prona?la ?eljeni podatak, ?to zna?i sporiji?pristup podacima.

Sa SSD-om, server mo?e vrlo brzo prona?i i odabrati dijelove podataka koji mu trebaju jer se ne oslanjanju se na rotitaju?u plo?u i mehani?ku ruku, ve? koristi neizbrisivu memoriju za pohranu podataka. SSD ?funkcionalno radi sve ?to radi HDD, no podaci se pohranjuju na me?usobno povezane flash memorijske ?ipove.

?to to zna?i za Va?e web stranice?

Za dinami?ke web stranice i one s visokim istovremenim prometom,?vrijeme pristupa je iznimno bitno. Kada posjetitelj posjeti dinami?ke web stranice kao ?to su stranice na WordPressu, posjet aktivira upite prema bazi i sadr?aju u isto vrijeme. Uz standardne web hosting pakete koji koriste klasi?ne hard diskove, pristup je spor zbog mehani?kog kretanja HDD-a. Kod SSD diskova, podaci se ?itaju i pi?u istovremeno??ine?i iskustvo pregledavanja stranice ugodnijim zbog znatno kra?eg vremena u?itavanja.

Sigurniji i pouzdaniji

Osim brzine, SSD ima prednosti i u sigurnosti i pouzdanosti pred HDD-om.

Za razliku od mehani?kih hard diskova koji se mogu lako pokvariti ??to rezultira potpunim gubitkom podataka, SSD u slu?aju problema jednostavno sprje?ava daljnji pristup pisanja dok su prethodno pohranjeni podaci jo? uvijek dostupni za ?itanje.

Nedostatak pokretnih dijelova tako?er zna?i da su manje osjetljivi na udare ili o?te?enja vibracijama te imaju i ve?i raspon operativnih temperatura. ?Sve ovo zna?i manju vjerojatnost katastrofalnog gubitka podataka.

SSD ima bolje performanse, br?e upite prema bazi podataka, br?i caching ?to je dobitna formula za vi?e prometa, vi?e prodaje i vi?e prihoda.

?elite isprobati kako Va? web radi na SSD diskovima? Kliknite ovdje i odaberite jedan od na?ih web hosting paketa!

Povezani ?lanci

Odgovori

Va?a adresa e-po?te ne?e biti objavljena. Obavezna polja su ozna?ena sa *