?est razloga za razmatranje LiteSpeed servera kao alternativu ??za web-poslu?itelje

Svi znamo da je dobar hosting broj jedan kada je potrebno osigurati pouzdanost web-stranice. Osim pouzdanosti, potrebno je osigurati brzinu, a tada ?e se u igru ??uvesti i kvaliteta i brzina va?eg web-poslu?itelja.
Dugo je to mjesto bilo rezervirano za dva najpopularnija web-poslu?itelja: Apache i Nginx, koji zajedno pokre?u preko 50% Interneta.

Potom se negdje 2003. godine na sceni pojavio LiteSpeed web-server ??i nije odmah postao popularan, ali s vremenom je postao dostojna zamjena za sve ?to Apache i Nginx mogu ponuditi.?Danas ima ne?to vi?e od 6% prostora weba i zauzima peto mjesto me?u najpopularnijim web-poslu?iteljima.
LiteSpeed ??web-server (LSWS) je web-poslu?itelj visokih performansi i male potro?nje memorije. Kao web-poslu?itelj dizajniran je kako bi bio skalabilan i kao takav se temelji na dobroj praksi koriste?i prednosti Apache i NGINX poslu?itelja.

Kompatibilan je s naj?e??e kori?tenim funkcijama Apachea, uklju?uju?i mod_rewrite, .htaccess i mod_security.?Mo?e izravno u?itati konfiguracijske Apache datoteke i u tom smislu mo?e biti zamjena za Apache, a tako?er se u potpunosti integrira s popularnim upravlja?kim plo?ama poput cPanela, DirectAdmina i Pleska.?Svi navedeni paneli podr?avaju Litespeed putem dodatka koji se mo?e upotrebljavati za lak?e upravljanje LiteSpeed ??web-serverom kroz intuitivno grafi?ko su?elje.Uz to, nudi i optimizaciju za najpopularnije platforme za web i e-trgovine poput WordPressa, Magenta, Drupala, Joomle itd.?Dakle, pred vama je vi?enamjensko i sveobuhvatno rje?enje za va?e poslovanje.Litespeed je vrlo brz web-poslu?itelj. Brzina varira od nekoliko puta do ?ak deset puta br?eg serviranja sadr?aja od Apachea, sli?no kao na NGINX poslu?itelju.LiteSpeed ??ima brojne prednosti, a evo na?ih 6 razloga zbog kojih biste trebali razmotriti kori?tenje LiteSpeed ??web-poslu?itelja:

  • Kompatibilan je s Apache web-serverom

Ako ve? koristite Apache web-server i ?elite ga ubrzati ili optimizirati, to ne?e biti problem LiteSpeedom.
Drugim rije?ima, 100% je kompatibilan s Apacheom.
To zna?i da ?e sve ?to sada radi pod Apacheom raditi i pod LiteSpeedom.?

Prijelaz je jednostavan i lagan. Va? k?d u .htaccess datoteci i dalje ?e raditi kao i pod Apacheom. Va?a datoteka httpd.conf nastavit ?e raditi na isti na?in kao i prije. Ako koristite cPanel, postoji besplatni dodatak koji mo?ete koristiti za administraciju LiteSpeeda kroz grafi?ko su?elje. Ovo je tako?er va?no zbog korisnika koji su naviknuti koristiti grafi?ko su?elje za upravljanje svojim hosting ra?unima. To zna?i da va?i kupci ?ak ni nakon prelaska na LiteSpeed ne?e imati problema s prilagodbom na novo su?elje.

  • Pobolj?ane performanse web-stranica

LiteSpeed ??se posebno dobro snalazi pri poslu?ivanju web lokacija s velikim prometom na kojima je ta razlika najo?itija. Kori?tenje hardverskih resursa, tj. RAM memorije i poslu?itelja procesora vrlo je vidljivo.
Litespeed servira stati?ki sadr?aj prili?no brzo, ?to osobito vrijedi za velike i glomazne web lokacije s puno medijskog sadr?aja i nema problema s e-trgovinama poput Magenta.
U nekim slu?ajevima ta razlika mo?e biti odmah vidljiva, ?to u kona?nici zna?i i bolje korisni?ko iskustvo za va?e kupce.

  • Pove?ana sigurnost

S obzirom na to da je LiteSpeed ??100% kompatibilan s Apacheom (tzv. drop-in zamjenom), mo?ete koristiti isti mod_security modul koji ve? koristite za blokiranje ve?ine poznatih napada na webu. Ista mod_security pravila koja koristite za Apache radit ?e i za LiteSpeed. Nije potrebno posebno ili dodatno pode?avanje. Osim toga, LiteSpeed ??ima svoje sigurnosne zna?ajke koje ?e biti vrlo korisne u slu?aju da web bude ?rtva DoS ili DDoS napada. S obzirom na to da su napadi poput ovih prili?no popularni ovih dana i da se doga?aju vrlo ?esto, ovo je definitivno plus za LiteSpeed. Dakle, u jednom paketu unutar postoje?e konfiguracije tako?er dobijate bolju sigurnost.

  • Manje resursa = ni?i tro?kovi

Osim ?to donosi prednosti kao ?to su dodatna sigurnost i brzina, LiteSpeed ??web-server tako?er mo?e smanjiti tro?kove za resurse koje koristite. Kao ?to je ve? spomenuto, cPanel podr?ava LiteSpeed, tako da nije potrebno mijenjati grafi?ko okru?enje za va?e korisnike, ako hostirate klijentska mjesta. Tako?er, LiteSpeed ???e s naprednijom upotrebom resursa odr?ati anga?man i optere?enje va?eg VPS poslu?itelja na optimalno niskoj razini.

  • Grafi?ko su?elje

Pored standardne konfiguracije s Litespeed konzole, ona tako?er ima web grafi?ko okru?enje kroz koje mo?ete promijeniti konfiguraciju poslu?itelja, pogledati grafikon usluge web prometa, postaviti virtualni doma?in, sastaviti PHP verziju ili pregledati zapisnike. Za operacije poslu?itelja nije potrebna dodatna plo?a, ve? je okru?enje koje mo?ete koristiti za konfiguriranje

  • Bolji poslovni rezultati

Neuspjesi web-poslu?itelja i nestabilno i sporo djelovanje web-stranice negativno utje?u na va?e poslovanje i na kraju na va?u zaradu. Ako, na primjer, imate web mjesto za e-trgovinu, izuzetno je va?no da ona funkcionira besprijekorno i da mo?e prihvatiti veliki broj posjetitelja i zahtjeva za obavljanje transakcija. Ako na takvoj web-stranici postoji problem, to ?e zna?iti izgubljene klijente i propu?tenu priliku da zarade za vas. LiteSpeed ???e pove?ati performanse i efikasnost va?e web-stranice tako da ?e mo?i servisirati velik broj korisnika i podr?ati zahtjeve za transakcije. To se posebno vidi u situacijama kada imate nagli skok posjetitelja, na primjer zbog promocije proizvoda ili ogla?avanja. Uvijek pazite da imate dovoljno resursa za takve skokove iako vam se ?ini da bespotrebno pla?ate sredstva koja ne koristite.

Sve u svemu, ovo je sjajna zamjena za Apache web-poslu?itelj kojem mo?ete lako povjeriti rad svog web-poslu?itelja i tako jednostavno pobolj?ati svoje poslovanje.

Ako ?elite provjeriti pogodnosti koje nudi Litespeed na sljede?em linku mo?ete napraviti narud?bu –?Plus Hosting – Litespeed

Povezani ?lanci

Odgovori

Va?a adresa e-po?te ne?e biti objavljena. Obavezna polja su ozna?ena sa *