Idi do glavnog sadr?aja
+ 385 52 492 052 Email podr?ka info@plus.hr

Reseller hosting

Dobra roba prodaje se sama. Ali to ne zna?i da usluga nema prostora za pobolj?anje. Uz na? reseller hosting svojim klijentima mo?ete pru?iti vi?e, a pritom jo? ne?to i zaraditi. Neka va?a dobra ?roba“ postane vrhunska.

 

reseller hosting copy
Web su?elje za upravljanje hostingom namijenjeno korisnicima va?ih paketa brendirano je isklju?ivo va?im logotipom. Tako osiguravate povjerenje svojih korisnika, a vertikalnom integrirano??u svojih usluga svom brendu gradite i dodatnu vrijednost.
Za sve na?e hosting pakete koristimo SSD diskove kako bi omogu?ili najbolju mogu?u uslugu na?im sada?njim i budu?im korisnicima.

SSD nosi mnoge prednosti nad HDD diskovima - vi?u sigurnost, br?e upite prema bazi podataka, bolji caching - dobitna formula za Va? website!

?elite saznati vi?e o prednostima SSD diskova?
Pro?itajte na? ?lanak na blogu
Potpuna kontrola nad korisni?kim ra?unima implicira upravljanje resursima prema potrebama va?ih klijenata. Trebate li vi?e resursa, slobodno nam se obratite i pomo?i ?emo vam odabrati paket po va?im trenuta?nim potrebama.
Pomo?u WebHost Manager? (WHM) aplikacije imate centraliziran pristup svim cPanel ra?unima svojih korisnika. Nema potrebe za zapisivanjme pojedina?nih pristupnih podataka svakog od klijenata jer svemu pristupate izravno i s jednog mjesta.
Uz zakup na godinu dana svi korisnici resellerskih paketa dobivaju dva mjeseca kori?tenja na?ih usluga potpuno besplatno. Ako se ipak odlu?ite za ?estomjese?nu pretplatu, tako?er ?ete dobiti poklon – mjesec dana na na? ra?un.

Unaprijedite svoje poslovanje

Cjelovita rje?enja danas su vi?e pravilo nego iznimka. Kupci cijene ako na jednome mjestu mogu dobiti sve ?to im je u tom trenutku potrebno i nije im problem takvu susretljivost prikladno platiti. S druge pak strane, prodava?ima su cjelovita rje?enja prilika za unapre?enje poslovanja i dodatnu zaradu. Ukratko, svi su sretni i zadovoljni.

Uz na? reseller hosting svojim klijentima i korisnicima mo?ete osigurati sveobuhvatno rje?enje po principu ?klju? u ruke“. Budu?i da znate ?to je najbolje za va?e kupce, sami odredite kojem ?ete klijentu dati koliko prostora za smje?taj, koji bandwidth i koliko e-adresa. Hosting pakete s karakteristikama i opcijama koje odgovaraju va?im korisnicima mo?ete lako i samostalno otvarati putem resellerskog control panela. Svaki hosting paket ima i control panel za va?e korisnike, kojem vi pristupate preko vlastitog reseller panela.

Na?i resellerski paketi idealno su rje?enje za hostanje velikog broja webova, a kreiranje vlastitih paketa hostinga uz vrhunsku Plus Hosting infrastrukturu i podr?ku nikada nije bilo lak?e i povoljnije. Lako?a kori?tenja, vlastiti brend u korisni?kim control panelima i niska cijena hostinga pojedina?nog weba samo su neke od pogodnosti.

Reseller Starter

101,25 kn
mjese?no
 • 5 GB prostora
 • 100 GB bandwidtha/mj.
 • cPanel / WHM
 • 10 korisni?kih ra?una

Reseller Mini

237,50 kn
mjese?no
 • 25 GB prostora
 • 250 GB bandwidtha/mj.
 • cPanel / WHM
 • 20 korisni?kih ra?una

Reseller Smart

446,25 kn
mjese?no
 • 50 GB prostora
 • 500 GB bandwidtha/mj.
 • cPanel / WHM
 • 50 korisni?kih ra?una

Reseller Ultimate

1187,50 kn
mjese?no
 • 150 GB prostora
 • 1000 GB bandwidtha/mj.
 • cPanel / WHM
 • 100 korisni?kih ra?una

* u cijene paketa uklju?ene su cPanel licence

Svi paketi uklju?uju:

Standard

 • Control panel
 • SSD disk
 • 24/7 proaktivni nadzor
 • Hrvatski datacentar

Usluge

 • 1-click installer
 • Webmail
 • Malware scanner
 • Backup

Softver

 • MySQL
 • PostgreSQL
 • R1Soft
 • Apache

Za developere

 • PHP selektor 5.2 - 7.1
 • Python 2.7
 • Ruby on Rails
 • Mercurial
 • Git
 • SVN

Reseller Starter Win

70,00 kn
mjese?no
 • 5 GB prostora
 • 100 GB bandwidtha/mj.
 • SolidCP
 • 8 korisni?kih ra?una

Reseller Mini Win

175,00 kn
mjese?no
 • 25 GB prostora
 • 250 GB bandwidtha/mj.
 • SolidCP
 • 15 korisni?kih ra?una

Reseller Smart Win

290,00 kn
mjese?no
 • 50 GB prostora
 • 500 GB bandwidtha/mj.
 • SolidCP
 • neograni?en broj korisni?kih ra?una

Reseller Ultimate Win

875,00 kn
mjese?no
 • 150 GB prostora
 • 1000 GB bandwidtha/mj.
 • SolidCP
 • neograni?en broj korisni?kih ra?una

Svi paketi uklju?uju:

Standard

 • Control panel
 • SSD disk
 • 24/7 proaktivni nadzor
 • Hrvatski datacentar

Usluge

 • 1-click installer
 • Webmail
 • Malware scanner
 • Backup

Softver

 • MySQL
 • MSSQL
 • Awstats
 • IIS

Za developere

 • PHP 5.6.14 (PHP 7.x na upit)
 • ASP.NET MVC 5
 • Microsoft .NET Framework 4.5.2

Trebate pomo? pri kupnji?
Kontaktirajte nas!

Na?i klijenti o nama

Va?i klijenti su zahtjevni? Trebate vlastiti server?

汤姆猫网站你懂得