Idi do glavnog sadr?aja
+ 385 52 492 052 Email podr?ka info@plus.hr

Web hosting

Prvi korak za va?u web stranicu je kvalitetan hosting. Zakupite paket po va?im potrebama i uz besplatnu domenu i SSL certifikat, pokrenite va?u web stranicu. Uz servere koji su smje?teni u hrvatskim data centrima, va?e web stranice ?e biti brze, a uz na?e servere i dnevni backup sigurne i pouzdane!

 

web hosting4

Novi paketi u ponudi!

Kako bismo Vam olak?ali kori?tenje popularnih web aplikacija i alata, kreirali smo vlastite optimizirane serverske instalacije, custom sisteme za pra?enje sigurnosnih propusta, detaljne instrukcije uporabe i korisni?ke upute te jo? mnogo toga.

Get Ready

?

500,00 kn
godi?nje (pdv uklju?en)
 • 5 GB prostora
 • neograni?en broj e-mail adresa
 • 5 dodatnih domena
 • 5 poddomena
 • 5 parkirnih domena
 • 1 TB prometa
 • Enterprise SSD premium diskovi
 • backup na dnevnoj razini
 • besplatna migracija sadr?aja s drugih hosting providera
 • 4 dodijeljene vCPU jezgre
 • 8 GB dodijeljene RAM memorije
 • detaljna statistika
 • FTP ra?uni
 • MYSQL baze
 • HR datacentar
 • 99,96% garancija dostupnosti
 • cPanel administracija
 • php selektor
 • spam za?tita
 • instalacija aplikacija jednim klikom
 • cPanel backup i restore sadr?aja
 • webmail
 • pop3/imap
 • SMTP
 • 400 Kn Google Ads Voucher
 • domena ve? od 0 kn*
 • FREE SSL certifikat

?

?

Dream Big

?

1500,00 kn
godi?nje (PDV uklju?en)
 • 40 GB prostora
 • neograni?en broj e-mail adresa
 • 15 dodatnih domena
 • 15 poddomena
 • 15 parkirnih domena
 • 5 TB prometa
 • Enterprise SSD premium diskovi
 • backup na dnevnoj razini
 • besplatna migracija sadr?aja s drugih hosting providera
 • 4 dodijeljene vCPU jezgre
 • 8 GB dodijeljene RAM memorije
 • detaljna statistika
 • FTP ra?uni
 • MYSQL baze
 • HR datacentar
 • 99,96% garancija dostupnosti
 • cPanel administracija
 • php selektor
 • spam za?tita
 • instalacija aplikacija jednim klikom
 • cPanel backup i restore sadr?aja
 • webmail
 • pop3/imap
 • SMTP
 • 400 Kn Google Ads Voucher
 • domena ve? od 0 kn*
 • FREE SSL certifikat

?

Get Ready

?

500,00 kn
godi?nje (PDV uklju?en)
 • SSD disk
 • 5 GB prostora
 • neograni?en broj e-mail adresa
 • 5 dodatnih domena
 • 5 poddomena
 • 5 parkirnih domena
 • 1 TB prometa
 • 400 Kn Google Ads Voucher
 • FREE domena*
 • FREE SSL certifikat

?

?

Dream Big

?

1500,00 kn
godi?nje (PDV uklju?en)
 • SSD disk
 • 40 GB prostora
 • neograni?en broj e-mail adresa
 • 15 dodatnih domena
 • 15 poddomena
 • 15 parkirnih domena
 • 5 TB prometa
 • 400 Kn?Google Ads Voucher
 • FREE domena*
 • FREE SSL certifikat

?

Svi paketi uklju?uju:

Standard

Usluge

 • Webmail
 • Malware scanner
 • Backup
 • Plus.Expert usluga

?

Softver

 • MySQL
 • MSSQL
 • Awstats
 • IIS

Za developere

 • PHP 5.6.14
 • ASP.NET MVC 5
 • Microsoft .Net Framework 4.7
 • .Net core 1.1.2
*U cijenu svakog web hosting paketa uklju?ena je registracija ili transfer .com, .eu i .com.hr ili registracija jedne od tld-ova u na?oj akciji domena za prvu godinu zakupa. Pomo?i ?emo vam i pri registraciji besplatne .hr domene.
Za sve na?e hosting pakete koristimo SSD diskove kako bi omogu?ili najbolju mogu?u uslugu na?im sada?njim i budu?im korisnicima.

SSD nosi mnoge prednosti nad HDD diskovima - vi?u sigurnost, br?e upite prema bazi podataka, bolji caching - dobitna formula za Va? website!

?elite saznati vi?e o prednostima SSD diskova?
Pro?itajte na? ?lanak na blogu
Plus Hosting je svojim korisnicima omogu?io potpuno besplatno kori?tenje SSL certifikata na Sprint hosting paketima (Linux platforma).

Podr?ani hosting paketi su svi Linux hosting paketi, uklju?uju?i i resellerske pakete. Uskoro bi trebali omogu?iti kori?tenje besplatnih SSL certifikata i za Windows platformu odnosno Premier shared hosting pakete.
Saznajte vi?e
Niste sigurni kako postoje?i web i mailove prenijeti u Plus? Ne brinite, mi ?emo besplatno prebaciti sve va?e podatke, slike, mailove i baze podataka na Plus Hosting. Vi ?ete za to vrijeme mo?i raditi bez prekida.
Ako nai?ete na neki problem, tu je Plus korisni?ka podr?ka. Rado ?emo vam savjetovati o kori?tenju na?ih usluga te vam pomo?i ako imate bilo kakvih pitanja.
Svi podaci svakodnevno se backupiraju, od sadr?aja internetskih stranica te korisni?kih datoteka i aplikacija do svakoga pojedina?nog e-maila. Kopije se svakodnevno migriraju na fizi?ki odvojene backup servere te dodatno repliciraju na backup servere na udaljenoj lokaciji. Ukratko – va?i podaci sigurni su s nama.

Prednosti na?ih usluga

Premium infrastruktura

Svi na?i fizi?ki serveri nalaze se u datacentrima u Zagrebu, pod neprekidnim nadzorom. Osiguranja od nestanka struje ili po?ara u samom su vrhu svjetskih sigurnosnih standarda datacentara.?

?

24/7 nadzor usluga

Na?i tehni?ari 24/7 proaktivno nadziru rad va?ih usluga pomo?u najmodernijih sustava za nadzor. Proaktivnim nadzorom probleme mo?emo otkloniti i prije no ?to su vama i va?im korisnicima vidljivi.

?

Garancija dostupnosti

Garantiramo vam 99,95 % dostupnost servera na mjese?noj bazi i to vam garantiramo pismeno i ugovorno na?im Uvjetima kori?tenja. Ukoliko su iz nekog razloga va?e stranice nedostupne vi?e od toga, vra?amo vam novac.

30 dana garancije

Mi smo potpuno uvjereni u stabilnost i kvalitetu na?e usluge, i stojimo i ugovorno iza toga. Sve na?e shared hosting pakete mo?ete isprobati na 30 dana, i ukoliko niste zadovoljni, zatra?iti povrat upla?enih sredstava.

?

Profesionalne E-mail usluge

E-mail poruke mo?ete slati ili putem va?e e-mail aplikacije ili koriste?i jednu od na?ih user-friendly Webmail aplikacija. Ukoliko vam je ipak potrebno vi?e, nudimo i opciju Poslovni Mail koja se bazira na Hosted Exchange usluzi.

?

Visoka razina sigurnosti

Implementirali smo najmoderniji sustav za?tite od malwarea u regiji. Sustav svakodnevnim skeniranjem detektira poznate ranjivosti u naj?e??e kori?tenim CMS-ovima te automatski instalira sigurnosne zakrpe za prona?ene propuste ako to korisnik ne odradi sam.

Trebate pomo? pri kupnji?
Kontaktirajte nas!

Na?i klijenti o nama

汤姆猫网站你懂得