Idi do glavnog sadr?aja
+ 385 52 492 052 Email podr?ka info@plus.hr

Cjelina ve?a od zbroja svih dijelova

Klijentima mo?emo pru?iti vi?e jer je na?a infrastruktura slo?ena od vrhunskih komponenti

Serveri u Hrvatskoj

Svi na?i fizi?ki serveri nalaze se u datacentrima u Zagrebu, pod neprekidnim nadzorom. Osiguranja od nestanka struje ili po?ara u samom su vrhu svjetskih sigurnosnih standarda datacentara te osiguravaju iznimnu dostupnost i sigurnost podataka te opreme.

Vrhunska mre?a

Na?a mre?na infrastruktura jedan je od najnaprednijih mre?nih sustava u Hrvatskoj. Sastoji se od redudantnog 10 G opti?kog prstena izme?u datacentara, koji osigurava redudantan i neometan pristup intenetu ?ak i u slu?aju ispada jednog datacentra, ili jednog ili vi?e uplink providera. U ovom trenutku raspola?emo kombiniranom propusno??u od vi?e od 40 Gbps kroz nekoliko Tier 1 i Tier 2 providera, kao ?to su Cogent, Telia Sonera, DT, HT, CIX, Metronet, Iskon itd..

Svakodnevni backup

Sav sadr?aj smje?ten na na?e servere svakodnevno se arhivira na vi?e razina backupa: 7 dnevnih i 6 tjednih backupa. Korisnici imaju mogu?nost restora backupa kroz cPanel (R1Soft) ili zahtjevom prema na?oj korisni?koj podr?ci. Kopije se svakodnevno migriraju na offsite backup servere i repliciraju u backup servere na drugoj lokaciji kako bismo zadr?ali brzinu restoranja podataka uza zadr?avanje visoke sugurnosti, u skladu sa suvremenim standardima.

Najsuvremenija za?tita od malwarea i virusa

Implementirali smo najmoderniji sustav za?tite od malwarea u regiji. Sustav svakodnevnim skeniranjem detektira poznate ranjivosti u naj?e??e kori?tenim CMS-ovima te automatski instalira sigurnosne zakrpe za prona?ene propuste ako to korisnik ne odradi sam. Saznajte vi?e.

Osim automatskog patchanja ranjivih web aplikacija, implementirali smo i napredne sustave sprje?avanja uploada zara?enog sadr?aja te sustave skeniranja i detekcije zara?enog sadr?aja, ?ime smo postali najsigurniji hosting provider na tr?i?tu.

Na? Mailscanner sustav antivirusne i antispam detekcije za dolazne i odlazne e-mailove podigao je sigurnost e-mail komunikacije na sasvim novu razinu, kako za privatne tako i za poslovne korisnike. Visokopropusni sustav skeniranja outgoing e-mail prometa osigurava korisnicima dodatni sustav za?tite. U slu?aju pojave spama od strane drugih korisnika, spam e-mailovi ?e biti blokirani te ne?e izi?i izvan na?e infrastrukture. Na taj na?in sprije?it ?e se blacklistanje mail servera od strane raznih RBL providera. Sustav je visokoredudantan i siguran od slu?ajnog blokiranja legitimnih mailova koji nisu spam te ne donosi nikakve latencije u isporuci e-mail prometa.

Napredni firewall sustavi i Anti DDOS za?tita

Na? napredan sustav firewala s brute force za?titom te layer 7 WAF sustavima za?tite stavlja nas rame uz rame sa svjetskim web hosting providerima te potvr?uje ?injenicu da stalno brinemo o svojim korisnicima, njihovu poslovanju i reputaciji.

Oprema provjerene kvalitete

Na?a infrastruktura sastoji se od opreme renomiranih proizvo?a?a kao ?to su Juniper, Cisco, HP, Supermicro, Dell, IBM i sl.. Glede usluga, sklopili smo partnerstva sa svim bitnijim dobavlja?ima softwarea kao ?to su Microsoft, RedHat, Centos, cPanel i dr..

汤姆猫网站你懂得