Idi do glavnog sadr?aja
+ 385 52 492 052 Email podr?ka info@plus.hr

Od entuzijasta do stru?njaka

Na?a pri?a zapo?ela je jo? 2001. godine, kada smo kao mali tim internet entuzijasta odlu?ili pokrenuti ne?to ?to ?e u budu?nosti postati sinonim za kvalitetnu uslugu smje?taja web stranica. Uz na?u apsolutnu strast za naprednim tehnologijama te viziju za pru?anje najboljeg online rje?enja u Hrvatskoj, postali smo vode?i pru?atelj web hosting usluga na hrvatskom tr?i?tu.

Podr?avamo i inspiriramo jedni druge

Na?a kvaliteta proizlazi od na?ih talenata - zapo?ljavamo gotovo 30 stru?njaka koji su odabrani na osnovu nama bitnih vrijednosti, kao ?to su ?elja za otkrivanjem novih tehnologija, marljivost i strpljenje, ili pak odli?ne komunikacijske vje?tine.

Svoje ideje rado dijelimo s kolegama i pridonosimo timu svakodnevno svojim talentima, znanjima i vje?tinama. Istovremeno svi u?imo prilagoditi se radu u timu i funkcionirati kao jedno. Podr?avamo se me?usobno. Inspiriramo jedni druge.

Brza, pouzdana i pristupa?na usluga

Web hosting je osnovica poslovanja velike ve?ine poduzetnika u Hrvatskoj. Dana?nji klijenti nemaju ni vremena nit ?ivaca ?ekati da se va?a stranica sporo otvori - serveri na kojima su va?e web stranice smje?tene moraju biti brzi, pouzdani i uvijek dostupni.

Na?a web hosting usluga temelji se na infrastrukturi smje?tenoj u datacentrima u Zagrebu.

Osiguranja od nestanka struje ili po?ara u samom su vrhu svjetskih sigurnosnih standarda te osiguravaju iznimnu dostupnost i sigurnost podataka i opreme. Na?a mre?na infrastruktura jedan je od najnaprednijih mre?nih sustava u Hrvatskoj, te osigurava neometan pristup internetu u bilo kojem trenutku.

Rad na?ih usluga pratimo 24/7 ?to nam omogu?uje da sve probleme otklonimo u najkra?em mogu?em roku i svojim korisnicima pru?imo web hosting uslugu koja dosljedno nadma?uje na?e konkurente - u pouzdanosti, brzini i ekonomi?nosti.

Vi?e od 200 razli?itih vrsta domena za registraciju

Domena ne predstavlja samo ime va?e web stranice, ona je i dio va?e cjelokupne online osobnosti. Za?to biste se dr?ali uobi?ajenih pravila i odabrali neku od standardnih domena? Internet je toliko velik da imate bezbroj mogu?nosti za najoriginalniju mogu?u domenu, koja ?e biti samo va?a!

Kako bi omogu?ili svojim korisnicima potpunu prilagodljivost njihovim potrebama, pripremili smo preko 200 razli?itih vrsta domena (TLD-a) koje lako i brzo mo?ete registrirati.
Osim toga, uz svaku zakupljenu domenu mo?ete iskoristiti i mogu?nost kori?tenja besplatnog hosting paketa koji putem kojeg mo?ete jednostavno otvoriti i e-mail adresu na svojoj novoj domeni!

Podr?ka

Kada imate pitanja, ?elite razgovarati s pravom osobom, koja ?e vas saslu?ati, porazgovarati s vama i zajedno s vama prona?i rje?enje za probleme koje ste susreli.
Na?a podr?ka jedan je od segmenata poslovanja na koji smo posebno ponosni i po kojem smo poznati. Stoga, ako kao na? klijent nai?ete na problem, ne brinite se.
Sve ?e biti u redu.

Dio velike obitelji

2015. godine postali smo dio DHH International obitelji - brendovi orijentirani na pru?anje online usluga u Italiji, ?vicarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji. Uz njihovu podr?ku i pomo?, otvorile su nam se mnoge mogu?nosti, jedna od kojih je i ulazak na talijansku burzu. Vi?e o na?oj mati?noj tvrtki i na?inu na koji sura?ujemo saznajte na https://www.dhh.international/

Javite nam se!

Pogledajte na?u ponudu na i javite nam se kako bi i va?e web stranice bile smje?tene na najboljoj infrastrukturi u Hrvatskoj.

Imate li pitanja? Slobodno kontaktirajte na?e agente putem na?e kontakt forme?ispod ili otvorite ticket na korisni?kim stranicama.

DHH d.o.o.

 • E-mail:?info@plus.hr
 • Adresa:?Nobileova 20
  52100 Pula
  HR-Croatia
 • Telefon:?+385 52 492 052
 • Telefax:?+385 52 210 685
 • ?iro ra?un:?2484008-1105316935 kod RBA d.d.
 • SWIFT:?RZBHHR2X
 • Devizni ra?un:?1105316935
 • IBAN:?HR52 2484 0081 1053 1693 5
 • Mati?ni broj:?2587432
 • OIB:?25444746329
 • VAT ID:?HR25444746329
 • ?lanovi uprave:?Veljko Drakuli? i Uro? ?im?ar
 • Temeljni kapital: 20.000,00 kn (upla?en u cijelosti)
 • Dru?tvo je registrirano kod Trgova?kog suda u Rijeci - stalna slu?ba u Pazinu pod brojem MBS 130039906.

Kontaktirajte nas!

汤姆猫网站你懂得