Idi do glavnog sadr?aja
+ 385 52 492 052 Email podr?ka info@plus.hr

Baza znanja

Mudri ljudi ka?u ??to vi?e znanja – to vi?e imanja“, zato nikad ne treba prestati u?iti. Za sve ?to ste oduvijek ?eljeli znati o hostingu, domenama i sli?nim stvarima, a niste se usudili pitati, tu je na?a baza znanja.

Spam i antivirusna za?tita

Spam i antivirusna za?tita?su vrlo bitne teme za svakog korisnika Interneta danas. Svi na?i serveri dolaze sa antispam i antivirusnom za?titom, no preporu?amo da se korisnici upoznaju sa potencijalnim problemima vezanim uz spam radi vlastite za?tite.

Ukoliko ?elite saznati vi?e o sigurnosti na internetu i kako se za?titi od potencijalnih internet prijevara, vi?e informacija mo?ete prona?i na na?em Blog postu Internet prijevare.

?to je uop?e spam i tko ga ?alje??

Spam je poruka poslana na jednu ili vi?e (tisu?a) adresa bez unaprijed dobivenog dopu?tenja osobe koja je/ih dobiva. ?esto ga ?alju velike kompanije ili pojedinci koje prodaju sheme obogati-se-jako-brzo, multimarketin?ke sheme, reklamiraju pornografiju, ili mame ?itatelja jeftinim proizvodima. One to rade iz jednostavnog razloga zato ?to je e-mail puno jeftiniji na?in reklamiranja, nego slanje obi?nog pisma ili kataloga. Takve kompanije se ?esto slu?e prljavim trikovima kako bi dospjele do velikog broja e-mail adresa.Skupljaju ih s useneta koji je odli?no mjesto za pronala?enje milijuna adresa, onda koriste automatiziranih skirpti kojima je jedini cilj skupljanje javno izlo?enih mail adresa ne web stranicama u svrhu spamanja.

Da li postoji antispam/antivirus za?tita na Va?im serverima?

Da, svi na?i mail serveri imaju uklju?eno skeniranje na viruse i spam, ali to ne zna?i da ?e sve spam poruke biti detektirane kao spam, naime, sve email poruke se skeniraju i dodaje im se skor koji ukazuje na vjerojatnost da li je zaprimljena poruka zaista spam. Skor potom ukazuje na to da li ?e odre?ena zaprimljena poruka biti tretirana kao spam ili ne.

Postoji li brz i efikasan na?in za obrisati sve ne?eljene poruke iz inboxa?

Po?aljite nam mail na support@plus.hr ili otvorite ticket te nazna?ite o kojem se to?no mailu radi. Na?i operateri ?e vam isprazniti mailbox ukoliko je zahtjev autenti?an.

Za?to ne mogu poslati/primiti neke attachmente?

Na svim mail serverima je instaliran antivirusni software koji onemogu?ava primanje/slanje odre?enih datoteka; u suprotnom bi se inbox zatrpao ne?eljenim porukama s virusima.
Ukoliko ?elite poslati/primiti neku od potencijalno opasnih datoteka potrebno ju je prethodno zazipati.
Datoteke koje server ne dozvoljava su datoteke koje se mogu automatski izvr?iti na va?em ra?unalu, kao npr. .bat, .exe, .com, .vbs, .xls, .eml...

Ne trebam (bilo spam / bilo virus) provjeru, mogu li provjeravati poruke samo za spam/viruse?

Da, mo?ete konfigurirati sustav da provjerava samo spam ili samo viruse, ali i oboje istovremeno.

Ho?e li virusi biti izbrisani prije nego primim email poruku?

Da, ako podesite Virus Scanning na "yes" (da) u MailScanner su?elju. Sve email poruke i privitci (attachmenti) ?e biti provjereni na poznate viruse. Ako je virus prona?en, bit ?e maknut prije nego je poruka isporu?ena u va? mailbox, te ?e tekstualna poruka o obrisanom virusu biti uba?ena u email poruku. Maknuti virusi i zara?eni privitci mogu biti zadr?ani u karanteni na serveru kroz 30 dana. Mo?ete zatra?iti datoteku iz karantene, ili bolje, zatra?iti od po?iljatelja da ponovno po?alje datoteku.

Ho?e li svi virusi biti detektirani?

Niti jedan sustav ne mo?e garantirati 100%-tnu detekciju, iako bi svi virusi trebali biti detektirani. MailScanner skenira sve dolazne i odlazne email poruke kako bi se onemogu?ilo da slu?ajno sami po?nete slati viruse sa zara?enog ra?unala.

Da li mi je potreban virus detektor na mom lokalnom ra?unalu?

Da! Mnogo je na?ina da se ra?unalo zarazi virusom. Trebate uvijek imati antivirusni softver na ra?unalu i voditi ra?una da je baza virusa/informacija up-to-date.

Kako ?u znati da je poruka spam ili da sadr?i virus, tj kako ?e biti ozna?ena?

Postoje 2 metode identifikacije.

Prva metoda:
U liniji Teme (subject line) odre?ene email poruke kao prefiks ?e stajati:
{Disarmed} - ukazuje na to da je poruka sadr?avala html tagove koji se smatraju opasnim, npr. iframe ili form tagove
{Virus?} - ukazuje na to da je poruka sadr?avala virus te da je virus iz poruke maknut
{Filename?} - ukazuje na to da je poruka sadr?avala opasan privitak (attachment) te da je isti maknut.
{Spam?} - ukazuje na to da je poruka najvjerojatnije spam. Takve email poruke je preporu?ljivo filtrirati u posebne foldere u va?em email klijentu (npr. Outlook).
{Definitely Spam?} - ukazuje na to da je poruka gotovo sigurno spam jer je prilikom provjere dobila vrlo visok spam skor. Takve email poruke je tako?er preporu?ljivo filtrirati u posebne foldere u va?em email klijentu (npr. Outlook).

Druga metoda: Dodatni header zapisi su dodani u zaglavlje email poruke:
X-___________-VirusCheck: Found to be clean - ukazuje na to da je poruka pro?la virus scanning test.
X-___________-VirusCheck: Found to be infected - ukazuje na to da je poruka sadr?avala virus koji je potom uklonjen.
X-___________-SpamCheck: spam - ukazuje na to da je poruka vjerojatno spam i sadr?i informaciju kako je skor odre?en.
X-___________-SpamScore: ssssss - ukazuje na spam skor vezan uz poruku. Svaki "s" predstavlja 1 bod, tako da "sssss" peredstavlja spam skor od 5 bodova.

Da li sistem mo?e jednostavno izbrisati sve e-mail poruke koje su tretirane kao spam?

Mo?e, ali mi Vam ne to ne savjetujemo jer je mogu?e da ?e e-mailovi koji nisu spam biti izbrisani, a po?alitelj nikad ne?e saznati da Vi taj e-mail niste primili. Preporu?ujemo Vam filtriranje e-mail poruka u Va?em e-mail klijentu i smje?tanje istih u posebni direktorij, tako da ih je kasnije mogu?e provjeriti. Ako ste zadovoljni filtriranjem e-mail poruka, onda mo?ete konfigurirati MailScanner da e-mailove koji su markirani kao spam automatski bri?e. Druga alternativa je da svi e-mailovi koji su markirani kao spam dolaze na posebnu e-mail adresu (npr: spam@vasadomena.com) koju Vi mo?ete povremeno provjeravati.

Kako da do?em do postavki za MailScanner?

Vrlo jednostavno, sve ?to trebate napraviti je ulogirati se u cpanel va?e domene.Nakon logiranja kliknete na ikonicu "MailScanner" koja se nalazi pri dnu stranice.

Kako da konfiguriram MailScanner?

Sa MailScanner servisom mo?ete kontrolirati ?to se doga?a sa spamom i virusima tako da promijenite konfiguraciju u Va?em Cpanelu. Za pristup MailScannerovim konfiguracijskim opcijama potrebno se je ulogirati u cpanel account i onda kliknuti na "MailScanner Configuration"(nalazi se pri dnu stranice).

Na glavnoj konfiguracijskoj stranici,u slu?aju da imate samo jednu domenu u Va?em cpanelu vidjeti ?ete dvije glavne sekcije, jednu pod imenom "Current Settings" i drugu pod imenom " Change Individual Domain Settings; u slu?aju da imate vi?e od jedne domene u cPanelu vidjeti ?ete i tre?u sekciju pod imenom "Change All Domain Settings".Imate mogu?nost postavka istih postavki za sve domene, ili za svaku domenu posebno.

Va?no : Sve dok prvi put ne konfigurirate MailScanner pod "Settings" ?e pisati "Not set" i skeniranje mailova ?e biti obavljeno onako kako je to stavljeno po defaultu.

Postavke skeniranja mailova.

Skeniranje spama - Ako ?elite da svi va?i e-mailovi koji dolaze na Va?u domenu budu skenirani protiv spama, odaberite "Yes", u slu?aju da to ne ?elite, jednostavno odaberite "No".

Spam visokog i niskog nivoa( High and low scoring spam) - MailScanner dodjeljuje bodove svakoj e-mail poruci koji se bazira na raznim atributima i triggerima. ?to vi?e bodova e-mail poruka ima, ve?a je vjerovatnost da ?e ta e-mail poruka biti spam.

Razlikujemo dvije vrste spama , spam visokog nivoa i spam niskog nivoa.Spam visokog nivoa je e-mail poruka koja je skoro sigurno spam, a spam niskog nivoa je spam koji to mo?e biti , ali i ne mora.Naravno, mjenjanje na?ina bodovanja za va?e e-mail poruke se mo?e mjenjati pod opcijom "Other settings"

Kada MailScanner odlu?i da li je e-mail poruka visokog ili niskog nivoa, mo?ete definirati da li ?e se taj spam dostavljati , ali da bude ozna?en kao spam, da li ?e MailScanner automatski te poruke brisati, ili ?e ih proslje?ivati na neku drugu e-mail adresu koju ?ete povremeno provjeravati.

U slu?aju da odaberete da ?ete spam proslje?ivati na neku drugu e-mail adresu, tu adresu morate kreirati u cpanelu. Imate mogu?nost kori?tenja ve? definirane e-mail adrese pod nazivom "spam@vasadomena.com ili mo?ete dodati neku drugu e-mail adresu koju postavljate pod opcijom "other settings".

Virus Scanning - Ako ?elite da Va?e poruke budu skenirane protiv virusa odaberite "Yes" , u suprotnom , odaberite "No"Dostavljanje o?i??enih e-mailova - ve?ina e-mail virusa su poslana sa zara?enih tzv ."zombie ra?unala" i nemaju neki bitan sadr?aj. Ako ?elite primati obavijesti o svakoj e-mail poruci koja je bila zara?ena virusom odaberite "Yes", u suprotnom, odaberite "No".VA?NO : Zavisno o postavkama koje su stavljene kao default, odabirom "Yes" mo?ete primati obavijesti o e-mail porukama koje sadr?e blokirane "file attachmente" koje su Vam poslate od neke osobe koja znate da je legitimna!Molimo kontaktirajte na? support za vi?e pitanja.

Blacklist and Whitelist Settings

Spam whitelist - u ovu listu mo?ete dodati e-mail adrese ili domene koje nikad ne?e biti markirane kao spam.Va?no je napomenuti da ?e e-mail adrese koje ste dodali u ovu listu biti skenirane protiv virusa i opasnih "file attachmenta" , ali ne?e biti markirani kao spam.Nikad ne stavljajte va?u domenu u ovu listu.

Spam blacklist - u ovu listu mo?ete dodati e-mail adrese ili domene koje ?elite da uvijek budu markirani kao spam visokog nivoa. Akcija koju ste definirali u MailScanning opcijama ?e biti primjenjena na bilo koji e-mail ili domenu navedenu u listi(brisanje poruka ,proslje?vanje poruka na drugu e-mail adresu).

Other Settings

Low scoring spam setting - mo?ete mjenjati postavke po kojima ?e MailScanner identificirati mailove kao spam niskog nivoa. Ako broj promijenite na ve?i, mo?e se dogoditi da po?nete primati vi?e e-mailova koji nisu identificirani kao spam, a to oni ustvari jesu.Ako ovaj broj promijenite na manje, mo?e se dogoditi da poruke koje nisu spam budu identificirane kao spam, tj, poruci ?e biti dodijeljno vi?e bodova.

High scoring spam setting - mo?ete mjenjati nivo na kojoj ?e MailScanner identificirati e-mail poruke kao spam visokog nivoa.Standardni broj je 20, jer se pokazalo da je ovo vrijednost koja zadovoljava najve?i opseg korisnika. U slu?aju da vam taj nivo ne odgovara, tj da dobijate puno poruka koji imaju skor blizu 20 , a spam su , ovaj broj mo?ete smanjiti npr. na 15. Napomena - u slu?aju da smanjujete nivo ispod 20, nije preporu?ljivo postaviti MailScanneru da BRI?E mailove visokog nivoa sve dok se ne uvjerite da je nivo zadovoljavaju?i.

Additional email address - u slu?aju da ?elite da se spam proslje?uje na neku drugu adresu osim na spam@vasadomena.com, tu adresu mo?ete specificirati ovdje.Nakon toga ta adresa ?e biti dodana kao mogu?nost za Low and High Scoring Spam u Mail Scanning Options tako da je mo?ete odabrati.

Pretra?ivanje po temi

I dalje vam je potrebna pomo??
Mi smo tu za vas!

Live chat podrška
汤姆猫网站你懂得