Idi do glavnog sadr?aja
+ 385 52 492 052 Email podr?ka info@plus.hr

Baza znanja

Mudri ljudi ka?u ??to vi?e znanja – to vi?e imanja“, zato nikad ne treba prestati u?iti. Za sve ?to ste oduvijek ?eljeli znati o hostingu, domenama i sli?nim stvarima, a niste se usudili pitati, tu je na?a baza znanja.

Besplatni SSL certifikati

Besplatni SSL certifikati

Plus Hosting je svojim korisnicima?omogu?io potpuno besplatno kori?tenje SSL certifikata?na svim shared hosting paketima.?Linux certifikat izdaje cPanel kao CA (Certificate Authority) u suradnji s Comodom, dok se na Windows paketima koristi Let'sEncrypt. Vi?e informacija o Windows Let'sEncrypt certifikatima saznajte ovdje.

?esta pitanja

?to je SSL?

SSL je naziv za kriptografske protokole koji omogu?avaju sigurnu komunikaciju kroz ra?unalne mre?e. SSL (Secure Sockets Layer) je prethodnik TLS-a (Transport Layer Security) te se razli?ite verzije navedenih protokola primjenjuju tijekom kori?tenja internet preglednika, emaila, slanja instant poruka (Facebook, WhatsApp, Viber), VOIP poziva i sli?no.?

?to je SSL certifikat?

SSL certifikati op?e su prihva?eni mehanizam podizanja sigurnosti internetskih stranica na vi?u razinu i dana?nja su norma za jamstvo sigurnosti na internetu. SSL certifikatom mo?ete nenametljivo i provjereno potvrditi da je va?a internetska stranica sigurna. Naime, kada je certifikat uspje?no instaliran na poslu?itelju, protokol HTTP izmijenit ?e se u HTTPS (gdje S stoji za ?siguran“) a preglednik ?e pokazati uo?ljivu ikonu lokota.

Uloga SSL certifikata

 • Enkripcija - podaci se kodiraju kako bi se osiguralo da nitko tko presretne prijenos podataka te podatke ne mo?e razumjeti odnosno pro?itati
 • Potvrda autenti?nosti identiteta web poslu?itelja

Pro?itajte vi?e o tome za?to preporu?ujemo kori?tenje SSL certifikata i HTTPS protokola na na?em blogu.?

?to ako ne mogu dobiti besplatan SSL?

Postoje odre?ene situacije u kojima je mogu?e da se besplatan SSL ne aktivira za domenu. Neki od mogu?ih razloga slijede:

 • problemi s copyrightom ili malwareom na stranicama
 • problem s domenom tj. imenom domene
 • domena nije registrirana
 • domena nije usmjerena na server
 • rewrite rules itd.

?Bitne informacije

Kod kori?tenja besplatnih SSL certifikata biste trebali uzeti sljede?e informacije u obzir:

 • U situacijama u kojima se besplatan SSL ne aktivira za domenu mo?emo provjeriti navedene (i nama poznate) razloge, no ukoliko se radi o nekakvom drugom, nepoznatom razlogu, u tom slu?aju ne mo?emo pokrenuti aktiviranje besplatnog SSL certifikata, ve? vas mo?emo usmjeriti na?na?u ponudu SSL certifikata?(poput Rapid SSL).
 • Besplatan SSL certifikat traje 3 mjeseca, te iako je ?ansa jako mala, ne mo?emo garantirati da ?e se besplatni SSL produ?iti automatski po?to postoji mogu?nost da to ne bude mogu?e (zbog razloga navedenih iznad). ?U toj situaciji vam mo?emo ponuditi naplatni SSL certifikat po potrebi.
 • Nikako ne preporu?ujemo kori?tenje besplatnih SSL certifikata za poslovne korisnike zbog toga ?to mo?e do?i do situacije gdje se certifikat ne produ?i automatski, te u tom slu?aju mo?e nastati problem s webom, narud?bama isl. U tom slu?aju je jedino rje?enje zakup jednog od naplatnih SSL certifikata, no u periodu do zakupa mo?ete imati problema s radom web stranica.

?

?elim besplatni SSL certifikat, ?to moram napraviti?

SSL certifikati su ve? izdani za sve domene na Sprint shared hosting paketima. Dovoljno je posjetiti va?u domenu putem https protokola, npr.?https://www.primjer.tld. Certifikat se izdaje na period od tri (3) mjeseca te se automatski iznova obnavlja - sve je automatizirano i ne morate brinuti o isteku valjanosti certifikata.

Prednosti besplatnog?certifikata:

 • cijena (besplatno)
 • lako?a instalacije (automatska instalacija)
 • ve?i dojam sigurnosti te pove?anje kredibiliteta kod posjetitelja kod kori?tenja HTTPS protokola

Nedostaci besplatnog certifikata

 • tehni?ki nedostatak bi mogao biti nepodr?avanje SSL certifikata odre?enog CA (izdava?a certifikata) u svim internet preglednicima
 • nemamo mogu?nost provjere zbog ?ega nije izdan besplatan SSL certifikat za odre?enu domenu
 • mo?e prouzro?iti problem s pristupom vanjskom sadr?aju za starije web stranice.

NE ?elim besplatni SSL certifikat, ?to moram napraviti??

SSL mo?ete ugasiti putem cPanel su?elja.

1. Ulogirate se u?cPanel?(www.domena.tld/cpanel).?Kako pristupiti cPanelu??

2. Pod sekcijom "Security" kliknite na "SSL/TLS"

SSL1

3. Kliknite na "Manage SSL sites"

SSL3

4. Kliknite na "Uninstall" pored domene za koju ?elite ugasiti besplatni SSL certifikat.

web ssl

?

Prelazak na HTTPS - bitne postavke i detalji:

Postavljanje trajne (301) redirekcije sa HTTP na HTTPS verziju web stranice

Potrebno je podesiti 301 redirekciju kako bi se posjetitelji koji do?u na HTTP verziju automatski preusmjerili na HTTPS verziju, a postoje?i HTTP linkovi prenijeli link-juice na HTTPS linkove. To mo?ete odraditi pomo?u koda ispod unutar .htaccess datoteke.?

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]
</IfModule>

Vi?e detalja o navedenom mo?ete vidjeti i na na?em blogu.?

Pode?avanje Wordpressa za https

Ako koristite WordPress, mogli bi vam dobro do?i pluginovi kao ?to su “Search & Replace” za izmjenu serijaliziranih podataka u bazi podataka odnosno https://wordpress.org/plugins/really-simple-ssl/ koji se jednostavno koristi i ne zahtijeva puno pode?avanja. Jo? jedan plugin koji dobro radi svoj posao iako dugo vremena nije iza?la nova verzija je?WordPress HTTPS.

Vi?e detalja o navedenom mo?ete vidjeti i na na?em?blogu.?

U?itavanje datoteka putem httpsa

Kod prelaska na HTTPS, ?elimo osigurati da se sve datoteke u?itavaju putem HTTPS protokola. Najbolja praksa je koristiti relativne URL-ove (npr./images/blue.png), umjesto apsolutnih (npr.?http://www.example.com/images/blue.jpg).

Ako se prilikom pregleda HTTPS verzije stranice ne prikazuju odre?ene datoteke, treba izmijeniti te apsolutne, hardkodirane linkove u relativne linkove – ili ru?no ili putem alata koji taj proces mogu automatizirati.

Vi?e detalja o navedenom mo?ete vidjeti i na na?em?blogu.?

?

Pretra?ivanje po temi

I dalje vam je potrebna pomo??
Mi smo tu za vas!

Live chat podrška
汤姆猫网站你懂得