Idi do glavnog sadr?aja
+ 385 52 492 052 Email podr?ka info@plus.hr

 

Kako mogu naru?iti besplatnu migraciju?

Besplatne migracije nudimo sa svakim novim web hosting paketom te (po potrebi) u slu?aju nadogradnje va?eg hosting plana. Prelazak na hosting paket ni?eg cijenovnog ranga ne spada u ponudu besplatne migracije.?

Besplatnu migraciju mo?ete zatra?iti unutar 30 dana od zavr?etka Va?e narud?be.

?to je uklju?eno u ponudu?

Svaka besplatna migracija uklju?uje migraciju odre?enog broja web stranica na koje imate pravo, te migraciju e-mail ra?una i poruka ukoliko je izvedivo.

?Vrsta uslugeBroj migracija*Broj sati **
Shared hosting11
Reseller hosting205?
Managed VPS308?
Dedicated server3010?

?

* ??Svaka migracija uklju?uje jedno prebacivanje sadr?aja jedne web stranica
** ?Maksimalan broj sati utro?en od strane na?ih tehni?ara na zadatak besplatne migracije

Proces migracije sadr?aja je naj?e??e potpuno bezbolan i zavr?en unutar 2 radna dana.

Ukoliko Va? trenutni pru?atelj usluga ne nudi cPanel pristup, migracija mo?e biti kompleksnija i sporija, te smo zbog navedenog definirali maksimalan broj sati utro?en na migracije.

?to je sve potrebno za po?eti besplatnu migraciju?

  • Pristup upravlja?kom su?elju kojeg koristite kod trenutnog pru?atelja usluga (cPanel, Plesk, SolidCP, itd.)
  • FTP/SSH pristup ukoliko je mogu?e
  • pristup database serveru
  • popis e-mail adresa i lozinki
  • adresa IMAP servera
  • DNS zapisi Va?e domene

Ograni?enja ponude besplatne migracije

Va?u migraciju ?emo zavr?iti u najkra?em mogu?em roku, naj?e??e unutar 2 radna dana. Ukoliko zaklju?imo da ?e Va?a migracija potrajati du?e, o tome ?emo Vas i obavijestiti pravovremeno.

Migracije unutar ili izme?u dva i vi?e postoje?a korisni?ka ra?una (primjerice iz testnog okru?enja u produkcijsko) ne spadaju u ponudu besplatne migracije.

Neke stranice zahtjevaju migraciju u dva koraka - prva, testna migracija te onda “prava” migracija koja se odra?uje kasnije. Prvi korak u ovom procesu spada u ponudu besplatne migracije, no drugi korak ne, te spada pod naplatne migracije.

Web stranice koje imaju kompleksne zahtjeve, poput stranica koje koriste reverse proxy ili zahtjevaju multiple sync nisu dobar kandidat za ovu uslugu. Kompleksnost same migracije te ulazi li Va?a stranica u ponudu besplatne migracije ostaje na procjenu tehni?ara.

Iako svaka migracija uklju?uje finalnu provjeru od strane tehni?ara, tehni?ari ne znaju Va? web kako ga Vi znate. Detaljna provjera rada stranice nakon migracije spada u odgovornost vlasnika stranice.

Svaku gre?ku prouzro?enu besplatnom migracijom trebate prijaviti unutar 5 radnih dana od dana kada ste zaprimili obavijest o zavr?enoj migraciji. Ukoliko se gre?ka prijavi nakon navedenog roka, popravak gre?ke mo?e biti napla?en.

U nekim rijetkim slu?ajevima, razlike u postavkama poslu?itelja izme?u razli?itih pru?atelja usluga mo?e prouzro?iti razli?ito pona?anje skripti. Debuggiranje, uklanjanje problema te nadogradnje skripti spadaju u odgovornost korisnika.

U slu?aju da e-mail poslu?itelj Va?eg trenutnog pru?atelja usluga ne podr?ava na?e procedure transfera e-mail poruka, transfer mailova ne spada u ponudu besplatne migracije.

Svjesni smo da na? zahtjev prema?uje ponudu besplatne migracije, no svejedno bi voljeli koristiti usluge va?ih tehni?ara. Mogu li to napraviti?

Naravno, uvijek smo tu za Vas. Molimo kontaktirajte nas i pripremit ?emo ponudu samo za Va?e potrebe.

?

汤姆猫网站你懂得