Idi do glavnog sadr?aja
+ 385 52 492 052 Email podr?ka info@plus.hr

Prije?ite u Plus

Mo? pozitive

Selidba mo?e biti vrlo traumati?an doga?aj, a crne misli o tome ?to je zaboravljeno ili izgubljeno ?ine ga jo? negativnijim. Ako se ?elite preseliti na bolji hosting, prije?ite u Plus – zaboravit ?ete na brige i sve ?e biti pozitivno.

 

prebacite se na plus

Prelazak na Plus Hosting zaista je potpuno pozitivno iskustvo. Bez obzira na to gdje se nalazi va? web, na?i ?e ga stru?njaci brzo i bezbolno prebaciti na servere Plus Hostinga te osigurati da sve radi kako treba. ?itav proces bit ?e gotov dok nabrojite do tri:

?

1.?Ispunite i po?aljite obrazac ni?e

Unesite svoje podatke i detalje o prijenosu, uklju?uju?i i pristupne podatke:

  • cPanel podaci
  • FTP/SSH pristup ukoliko je mogu?e
  • pristup database serveru
  • popis e-mail adresa i lozinki
  • adresa IMAP servera
2.?Porazgovarajte s na?im stru?njacima

Nakon ?to primimo va? upit, na?i stru?njaci provjerit ?e ispravnost pristupnih podataka i napraviti procjenu potrebnog vremena i radnji. Potom ?e vam se obratiti telefonim ili e-mailomte se konzutirati s vama o svim pojedinostima u vezi s migracijom.

2.?Opustite se i nastavite svojim poslom

Nakon ?to su svi detalji prijenosa usugla?eni, mi preuzimamo sve u svoje ruke. Vi se ne morate brinuti ni o ?emu i mo?ete se potpuno posvetiti svome poslu. Po zavr?etku migracije bit ?ete obavije?teni da je va? sadr?aj uspje?no preba?en na Plusove servere*.

Odaberite Plus Hosting

Dobit ?ete personaliziranu uslugu

Ve?ina migracija odra?uje se rutinski zbog standardiziranih postavki ve?ine providera. No ponekad je potreban individualan pristup. Na?i stru?njaci odradili su bezbroj selidba i sposobni su potpuno se prilagoditi vama i va?im potrebama.

?

Odradit ?emo sve za vas

Va? dio posla zapravo zavr?ava na samom po?etku, narud?bom i slanjem pristupnih podataka. Cjelokupnu migraciju na?i stru?njaci ?e odraditi po sistemu ?klju? u ruke“. Jedno ?to ?e jo? zahtijevati va? anga?man jest preuzimanje obavijesti da je va? sadr?aj preba?en na Plusove servere.

?

Prebacit ?emo sve ?to treba

Migracija je doista poput velike selidbe – ni?ta ne smije zaostati. Stoga pod migracijom podrazumijevamo prebacivanje:

  • Web
  • Baze podataka
  • Elektroni?ka po?ta
  • SSL certifikati

?

*?Na?i stru?njaci ?e sav sadr?aj prebaciti 1:1, no ne mo?emo jam?iti ispravan rad u slu?aju nekompatibilnosti verzija programske podr?ke (PHP, baze podataka i sl.), bilo kakvu prilagodbu programskoga k?da odra?uje strana korisnika.

** Svi na?i novi korisnici uz zakup paketa imaju mogu?nost kori?tenja na?e usluge Besplatne migracije. Vi?e detalja o usluzi pro?itajte ovdje.

汤姆猫网站你懂得