Idi do glavnog sadr?aja
+ 385 52 492 052 Email podr?ka info@plus.hr

 

DHH d.o.o. na www.mattiolopaolo.com koristi kola?i?e (eng. cookies) kako bi Vam omogu?ili najbolje mogu?e korisni?ko iskustvo, analizu Va?ih aktivnosti na na?oj stranici te personalizaciju sadr?aja i oglasa.?

Kola?i?i su bezopasne datoteke koje se spremaju na Va?e ra?unalo kada posjetite na?u stranicu. Nakon ?to stranicu posjetite ponovno, pru?atelj usluga mo?e pristupiti podacima prikupljenim pomo?u kola?i?a.

Kola?i?i su anonimizirani i pomo?u sadr?aja koji se sprema u tekstualnu datoteku nije mogu?e identificirati korisnika (u smislu za?tite podataka), zna?i da se ne mo?e razaznati o kojoj osobi se radi. Postavke kola?i?a mo?ete podesiti putem Va?eg internet preglednika.

Neki od kola?i?a koji se koriste na na?oj stranici, te informacije o tome koliko traju te koja je svrha obrade podataka prikupljenih putem kola?i?a mo?ete vidjeti ispod.

Ime kola?i?a

Trajanje

Svrha obrade i prikupljanja podataka

phpsessid?Trenutna sesijaKoriste se za osnovnu funkccionalnost web stranice, i u slu?aju registracije / prijave korisnika.
_ga2 godineKoristi se za razlikovanje korisnika.
_gid24 sataKoristi se za razlikovanje korisnika.
_gat?1 minutaKoristi se za prigu?ivanje brzine zahtjeva.?
AMP_TOKEN30 sekundi do 1 godineSadr?i token koji se mo?e koristiti za dohva?anje ID-a klijenta iz usluge AMP klijentskog ID-a.?
_gac_90 danaSadr?i informacije vezane za reklamne kampanje za korisnika. Vi?e informacija.
__utma2 godineKoristi se za razlikovanje korisnika i sesija.
__utmt10 minKoristi se za prigu?ivanje brzine zahtjeva.?
__utmb30 minKoristi se za odre?ivanje novih sesija / posjeta
__utmz?6 mjeseciPohranjuje izvor prometa ili kampanju koja obja?njava kako je korisnik do?ao na va?u web-lokaciju
_fbp1 danOvaj kola?i? sadr?i jedinstveni ID korisnika, sli?no _ga kola?i?u.
汤姆猫网站你懂得