Idi do glavnog sadr?aja
+ 385 52 492 052 Email podr?ka info@plus.hr

 

Plus Hosting brand kao dio DHH d.o.o. po?tuje privatnost i sigurnost korisnika svojih usluga kao i posjetitelja web stranica. Plus Hosting se trudi pru?iti personalizirano iskustvo u kori?tenju web stranica. Kako bi vam mogli pru?ati relevantne informacije dok ste na na?im stranicama ponekada moramo prikupiti odre?ene informacije o vama kako bi vam pru?ili bolje korisni?ko iskustvo.

Plus Hosting?garantira:

 • Ne prodajemo, iznajmljujemo ili ?emo ikada prodavati ili iznajmljivati bilo kakve osobne informacije o na?im korisnicima. Osim u slu?ajevima navedenim u ovom dokumentu
 • Na?a Politika privatnosti se odnosi na na?e biv?e, sada?nje i budu?e korisnike na?ih usluga kao i posjetitelja.
 • Pripremili smo ovu Politiku Privatnosti kako bi Vi bolje razumjeli koje podatke o vama prikupljamo, kako i kada bi te podatke mogli koristiti te na koji na?in ?titimo va?e osobne podatke, tko ima pristup va?im osobnim podacima te kako mo?ete samostalno izmijeniti bilo kakvu neto?nost u podacima. Ova Politika Privatnosti nije namijenjena i ne stvara bilo kakve Ugovorne odnose ili predstavlja bilo kakva druge pravne odgovornosti bilo koje od stranaka.

Informacije koje sakupljamo:

Plus Hosting skuplja odre?ene informacije o svojim korisnicima na 3 na?ina:

 • kroz serverske logove,
 • pomo?u kola?i?a (cookies) i
 • direktno od korisnika

Serverski logovi:

Kada posjetite na? web site, Plus Hosting mo?e sakupljati informacija koje vas ne mogu identificirati kao odre?enu osobu kao:

 • Adresa internet protokola (ni?e obja?njeno);
 • Vrstu internet preglednika koji koristite na ra?unalu;
 • Broj linkova koji ste kliknuli na na?oj web stranici;
 • Zemlja ili ?upanija otkuda dolazite;
 • Datum i vrijeme va?eg posjeta;
 • Naziv va?eg pru?atelja internetskih usluga;
 • Web stranica preko koje ste do?li do na?e stranice (klikom na poveznicu);
 • Stranice koje ste pregledali na na?oj web stranici

Internet Protokol(“IP”) Adresa

IP adresa je broj dodijeljen va?em ra?unalu dok koristite internet, iz IP adrese web poslu?itelji automatski identificiraju va?e ra?unalo. Plus Hosting serveri prikupljaju IP adrese posjetitelja a web stranice putem kojih ste do?li do na?e web stranice. Va?a IP adresa poma?e Plus Hosting-u da vam pru?i bolje korisni?ko iskustvo, sakupi statistike posje?enosti svojih web stranica te uo?i gre?ke na svojim web stranicama.

Kola?i?i (Cookies)

Na?e web stranice koriste kola?i?e (cookies) (n.pr., mali komadi?i texta koje na? server pohranjuje na ?vrsti disk va?eg ra?unala). Kola?i?e koristimo kako bi pohranili va?e postavke, informacije koje koristite za prijavu te pru?anje personaliziranog iskustva. Kola?i?i mogu tako?er pohranjivati informacije koje vam mogu otkriti identitet (ni?e obja?njeno) koje ste sami prethodno unijeli na nekom dijelu stranice kako ne bi svaki puta iznova morali unositi iste informacije. Pohranu kola?i?a mo?ete zabraniti tako da ih isklju?ite u svom internet pregledniku no tako ?ete izgubiti dio funkcionalnosti Plus Hosting internet stranice.

Informacije koje vas identificiraju

Na nekim od na?ih web stranica, korisnici se mogu registrirati kako bi zakupili na?e usluge, zaprimili personalizirane sadr?aje ili sudjelovali u online anketama. Kada se registrirate, Plus Hosting mo?e od vas tra?iti neke osobne informacije, koje mogu sadr?avati no nisu ograni?ene na: Va?e puno ime i prezime, po?tanska adresa, broj telefona, email adresa, osobni identifikacijski broj (OIB). Na temelju prikupljenih podataka Plus Hostingvam mo?e ponuditi svoje usluge.

Ako zakupite na?e usluge, mo?emo od vas tra?iti financijske informacije kao podatke o kreditnoj kartici ili o bankovnom ra?unu. Bilo kakve financijske informacije koje od vas prikupljamo se isklju?ivo koriste kako bi mogli naplatiti usluge koje ste zakupili. Ako ste uslugu zakupili putem kreditne kartice, informacije o istoj mogu biti proslije?ene tvrtki koja vr?i naplatu na va?oj kreditnoj kartici (pru?atelja payment gateway-a)

Dodatne informacije

Kao sigurnosnu mjeru te kako bi se osigurali da su na?e internet stranice i mre?a dostupni svim posjetiteljima, Plus Hosting mo?e koristiti softverske programe kojima prati mre?ni promet ili identificira neautorizirane poku?aje uploada ili promjene informacija te ?injenje ?tete na bilo koji drugi na?in. Ovi programi mogu tako?er sakupljati informacije o na?inima na koji koristite ra?unalnu mre?u ili web stranice.
Mo?emo od vas tra?iti osobne informacije ako od nas tra?ite tehni?ku podr?ku ili pru?iti dodatne informacije o na?im uslugama. Na primjer, mo?emo od vas prikupljati osobne informacije (kao e-mail adresa, informacije o sustavu i opise problema) kako bi vam mogli pru?iti online tehni?ku podr?ku i pomo? oko problema. Ako ?ete s nama komunicirati elektroni?kim putem (n.pr. email, online chat ili instant messaging), mo?emo zadr?ati kopiju elektroni?ke komunikacije zajedno sa va?om e-mail adresom i va?im odgovorima. Pru?amo sigurnosnu za?titu za elektronsku komunikaciju istovjetnu sigurnosti informacija koje primamo telefonskim upitima.

Kako koristimo Va?e informacije

Plus Hosting koristi prikupljene informacije kako bi vas obavje?tavali o va?em korisni?kom ra?unu te promjenama uvjeta kori?tenja usluga po pitanju kori?tenja web stranica. Mo?emo vas obavje?tavati o uslugama za koje mislimo da bi vama mogle biti vrijedne te o posebnim ponudama. Ako ne ?elite primati takve e-mailove, putem korisni?ke zone mo?ete ugasiti takve obavijesti pomo?u “opting-out” opcije. Na?i zaposlenici, ugovorni partneri ili agenti ?e ponekada zahtijevati pristup va?im osobnim informacijama. Plus Hosting dozvoljava ograni?eni pristup tim informacijama samo u poslovne svrhe kao administracija i unapre?enje na?ih usluga.

Informacije kojima dozvoljavamo pristup

Plus Hosting mo?e dozvoliti pristup informacijama koje ne identificiraju vas kao korisnika, uzorcima kori?tenja na?ih web stranica te povezanim na?inima kori?tenja na?ih web stranica. Ula?emo napore kako bi odabrali isklju?ivo po?tene partnere s va?e?im Politikama privatnosti no ne preuzimamo odgovornost za njihove Politike privatnosti ili poslovne modele.
Plus Hosting mo?e dijeliti ili otkriti osobne informacije s agentima ili ugovornim stranama koji koriste navedene informacije u ime Plus Hosting-a ili u administraciji usluga koje isporu?uje u ime Plus Hosting-a.
Posebni slu?ajevi davanja informacija

Osobne i ne osobne informacije mogu biti predane tre?oj strani u slu?aju:

 • Zahtjev od strane Zakona, u slu?aju javne sigurnosti ili po Sudskom nalogu
 • Se radi o na?em povezanom pravnom subjektu – sestrinskoj tvrtki

Direktni kontakt

Plus Hosting vas mo?e direktno kontaktirati putem e-mail adrese ili druge informacije koju ste predali pri registraciji kako bi potvrdili navedene informacije. Plus Hosting ?e vas tako?er kontaktirati kada ?ete od nas zahtijevati da odgovorimo na va?a pitanja, kako bi isporu?ili zakupljenu uslugu, kako bi mogli upravljati svojim korisni?kim ra?unom i kako bi vas informirali o va?nim obavijestima koje se odnose na zakupljene usluge.

Brisanje iz baze

Ako ne ?elite primati bilo kakvu komunikaciju od Plus Hosting-a, mo?ete od iste odustati (“opt-out”) u bilo koje vrijeme tako da nas kontaktirate i zatra?ite brisanje podataka. Nakon odjave s navedene liste Plus Hosting?e ulo?iti zna?ajan trud kako bi uklonio osobne informacije no molimo da shvatite da ?e neke informacije ostati trajno pohranjene u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

Web stranice tre?ih strana

Plus Hosting-ova web stranica uklju?uje poveznice, bannere i sl. prema web stranicama tre?ih osoba koje mogu ili ne moraju biti u Ugovornim odnosima s Plus Hosting-om. Plus Hosting ne upravlja stranicama tre?ih strana niti ima bilo kakvu kontrolu na istima te na istima nije odgovoran za bilo kakve sadr?aje ili podatke koje ste na tim stranicama unijeli. Molimo uzmite u obzir da web stranice tre?ih strana mogu tra?iti podatke koje nisu u skladu s Plus Hosting-ovom Politikom Privatnosti pa vas molimo da prije davanja bilo kakvih podataka pro?itate njihove Politike privatnosti.

Djeca

U skladu s pozitivnim zakonskim normama, Plus Hosting ne skuplja svjesno podatke o djeci ispod 13 godina starosti.

Kako ?titimo Va?e informacije

Plus Hosting ula?e zna?ajne napore kako bi za?titio va?e osobne informacije od neautoriziranog pristupa, kra?e, gubitka ili izmjene pomo?u razli?itih mjera elektroni?ke za?tite. Ove mjere uklju?uju firewall-e, SSL certifikate, anti-virus detekcije kao i kori?tenja lozinki na za?ti?enim stranicama.

Kada od korisnika zatra?imo financijske informacije (kao brojevi kreditnih kartica) ti podaci su za?ti?eni va?e?im SSL certifikatom no molimo uzmite u obzir da ostala elektri?na komunikacija kao email, online chat ili brze poruke koje nam ?aljete ne moraju biti sigurne. Iz tog razloga, molimo vas da ne ?aljete povjerljive informacije tim kanalima poput financijskih informacija, osobnih podataka ili lozinki.

Prijenos podataka u inozemstvo

Ako posje?ujete Plus Hosting web stranice iz inozemstva (Plus Hosting server je trenutno smje?ten u Hrvatskoj), razli?ita komunikacija ?e prelaziti dr?avne granice. Posjetom na?im stranicama i komuniciraju?i s nama pristajete na procesiranje i prijenos svojih podataka kako je to opisano u ovoj politici privatnosti.

Kako ispraviti nepravilnosti

Ako ste se registrirali na na?e web stranice, mo?ete u bilo kojem trenutku izmijeniti osobne informacije putem korisni?ke zone ili nas mo?ete kontaktirati putem korisni?ke zone.
Izmjene politike privatnosti

Plus Hosting zadr?ava pravo da izmjeni, nadogradi ili suspendira ovu politiku privatnosti u bilo kojem trenutku prema vlastitom naho?enju. Sve promjene po pitanju politike privatnosti ?e biti objavljene na ovoj web stranici.

Pitanja ili komentari

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara koji se odnose na na?u politiku privatnosti molimo kontaktirajte Plus Hosting putem kontaktnih stranica.?

汤姆猫网站你懂得