Idi do glavnog sadr?aja
+ 385 52 492 052 Email podr?ka info@plus.hr

 

UVJETI KORI?TENJA USLUGA DRU?TVA

DHH d.o.o. Pula

UVODNE ODREDBE

Ovim Uvjetima kori?tenja usluga dru?tva DHH d.o.o. Pula (dalje u tekstu: Uvjeti kori?tenja) ure?uju se odnosi izme?u trgova?kog dru?tva DHH d.o.o., sa sjedi?tem u Puli, Nobileova 20, upisano u sudski registar Trgova?kog suda u Pazinu u registarski ulo?ak s mati?nim brojem subjekta upisa (MBS) 130039906, OIB: 25444746329, kao pru?atelja usluga koje unutar svojeg predmeta poslovanja pru?a DHH d.o.o. Pula, a koje usluge su objavljene na web stranici www.mattiolopaolo.com i poznate/prezentirane kroz brand "Plus Hosting", i Korisnika usluge, kako je on definiran daljnjim odredbama ovih Uvjeta kori?tenja.

Na sve me?usobne odnose izme?u dru?tva DHH d.o.o. Pula kao Pru?atelja, i Korisnika, koji nisu posebno regulirani odredbama ovih Uvjeta kori?tenja, imati ?e se primjenjivati odredbe Zakona o obveznim odnosima, Op?a uredba o za?titi podataka (EU679/2016) kao i ostalih mjerodavnih propisa Republike Hrvatske.

U svrhu razumijevanja i tuma?enja odredaba ovih Uvjeta kori?tenja kao i njihove primjene, imati ?e se smatrati da pojedini izrazi upotrebljeni u ovim Uvjetima kori?tenja, imaju slijede?e zna?enje:

1. Pojmovi

(a) Uvjeti - uvjeti kori?tenja Plus Hosting Usluga.

(b) Ugovor - ugovor sklopljen izme?u Korisnika i Pru?atelja usluga o pru?anju Usluga ?iji sastavni dio su, neovisno o obliku u kojem je sklopljen, ovi Uvjeti.

(b) Pru?atelj - odnosi se na "Plus Hosting" brand kao dio DHH d.o.o., Nobileova 20, 52100 Pula, Hrvatska, OIB: 25444746329.

(c) Plus Hosting - odnosi se na Pru?atelja usluga

(d) Stranica - odnosi se na Pru?ateljevu web stranicu na adresi www.mattiolopaolo.com

(e) Usluga - obuhva?a sve usluge navedene na Stranici Pru?atelja, koje Pru?atelj pru?a Korisnicima u okviru svoje poslovne djelatnosti;

(f) Korisnik - vlasnik usluge, svaka fizi?ka i pravna osoba koja koristi usluge Pru?atelja, ?to uklju?uje i fizi?ke osobe koje sukladno Zakonu o za?titi potro?a?a, imaju status potro?a?a.?

(g) Sadr?aj - bilo koji materijal, podaci te informacije (uklju?uju?i i materijal tre?ih osoba) koje Korisnik objavljuje, pohranjuje ili distribuira kori?tenjem Usluge

(h) Pravila - podrazumjeva pravila prihvatljivosti kori?tenja koja su vidljiva u ?lanku 5. ovih Uvjeta

(i) Cjenik - va?e?i cjenik usluga Pru?atelja, odre?en u ?lanku 10. ovih Uvjeta kori?tenja, koje Pru?atelj javno objavljuje na svojim web stranicama, a prihva?anje kojih Korisnik potvr?uje i prihva?a sklapanjem ugovora i prihva?anjem ovih Uvjeta kori?tenja.

(j) Garancija -?45-dnevno jamstvo koje Pru?atelj nudi za svoje shared hosting usluge. Jamstvo ne pokriva ostale usluge poput registracije domena, VPS, dedicated servera, Plus Expert usluge, SSL certifikata, itd.

(k) Vlasnik - vlasnikom Usluge smatra se osoba u ?ijem je vlasni?tvu vlasni?ka e-mail adresa sa koje je i prvotno naru?ena usluga. U slu?ajevima kada osoba u ?ijem je vlasni?tvu e-mail adresa sa koje je prvotno naru?ena usluga od Pru?atelja, nije ujedno i osoba koja vr?i pla?anje usluga koje Pru?atelj pru?a Korisniku osnovom sklopljenog ugovora i ovih Uvjeta kori?tenja, imati ?e se smatrati da je Vlasnik Usluge osoba u ?ijem je vlasni?tvu e-mail adresa sa koje je usluga naru?ena, dok se osoba koja vr?i pla?anje, a koja je razli?ita od osobe Vlasnika Usluge, ne?e smatrati Vlasnikom nego ?e ista isklju?ivo biti ovla?tena na rad sa ra?unima; ?

(o) Administrativna e-mail adresa - ?e-mail adresa sa koje je prvotno napravljena narud?ba na Plus Hosting web stranici,

(l) Narud?ba - pisani zahtjev za zakup Usluge od strane Korisnika, kreiran putem Stranica Pru?atelja ili od strane korisni?ke podr?ke,

(m)?Aktivacija usluge - aktivacija usluge odnosi se na datum aktivacije Usluge zakupljene od strane Korisnika,

(n) Ponuda za produ?enje usluge - pisana narud?ba za produ?enje zakupa Usluge poslana automatikom Korisniku. Istu mo?e poslati i korisni?ka podr?ka na zahtjev Korisnika.

(o) Ispitanik – fizi?ka osoba, u sukladnosti sa Op?om uredbom o za?titi podataka (EU679/2016),

(p) Voditelj obrade – pravna osoba koja koristi usluge Pru?atelja, u pojedinim slu?ajevima odnosi se i na?"Plus Hosting" brand kao dio DHH d.o.o., Nobileova 20, 52100 Pula, Hrvatska, OIB: 25444746329.

(r) Izvr?itelj obrade –?"Plus Hosting" brand kao dio DHH d.o.o., Nobileova 20, 52100 Pula, Hrvatska, OIB: 25444746329.

2. Zasnivanje ugovornog odnosa

Plus Hosting pru?a Usluge na temelju Ugovora sklopljenog izme?u Plus Hostinga i Korisnika Usluge, ?iji sastavni dio su ovi Uvjeti. Sklapanjem Ugovora s Pru?ateljem, Korisnik ujedno nedvojbeno potvr?uje da je pro?itao sadr?aj ovih Uvjeta kori?tenja, te da isti u cijelosti prihva?a kao obvezuju?e.

Kupnjom i / ili kori?tenjem Plus Hosting Usluga, Korisnik je suglasan sa Uvjetima kori?tenja. Ako se vrijeme potpisivanja ili drugog digitalnog pristanka ne mo?e to?no utvrditi, smatrati ?e se da je, prihva?anjem ovih Uvjeta kori?tenja, potpisivanjem Ugovora i pla?anjem sukladno to?ki 10. ovih Uvjta kori?tenja, Usluga aktivirana. Ugovor se sklapa na daljinu te se na isti primjenjuje Zakon o Za?titi potro?a?a NN 41/14, 110/15, kada je to primjenjivo odnosno kada je Korisnik fizi?ka osoba koja djeluje izvan svoje trgova?ke, poslovne, obrtni?ke ili profesionalne djelatnosti.

Ugovor se sklapa izme?u Plus Hostinga (Pru?atelja Usluga) te Vlasnika Usluge, odnosno osobe u ?ijem je vlasni?tvu e-mail adresa sa koje je i prvotno naru?ena usluga. Na zahtjev Pru?atelja usluge, Korisnik je du?an predo?iti Pru?atelju usluge svoje va?e?e identifikacijske isprave, odnosno druge isprave koje Pru?atelj usluge mo?e smatrati potrebnim radi zasnivanja ugovornog odnosa, a sukladno Zakonu o za?titi osobnih podataka. ?

Plus Hosting zadr?ava pravo izmijeniti ili dopuniti ove Uvjete kori?tenja u bilo koje vrijeme, time da ?e isti biti u?injeni dostupnim javnosti, javnom objavom na web stranicama Pru?atelja usluge. Pru?atelj tako?er mo?e navesti specifi?na pravila kori?tenja ili smjernice koji se primjenjuju na odre?ene proizvode ili usluge na razli?itim podru?jima Stranice. Korisnik je odgovoran za pregledavanje Uvjeta te Plus Hosting Stranice vezano za sva pravila ili smjernice u kori?tenju Usluga, izmjene ili dopune Uvjeta, promjene u cijenama te promjene u Uslugama.

3. Postavljanje usluga, po?etak i trajanje kori?tenja usluga

Korisnik mo?e izvr?iti narud?bu koriste?i Stranicu Pru?atelja ili mo?e izvr?iti narud?bu podno?enjem pismenog ili usmenog zahtjeva.

Po zaprimljenoj narud?bi, Pru?atelj ?e ispostaviti ponudu Korisniku za naru?ene Usluge, koje ?e biti aktivirane po primitku uplate. Usluge Pru?atelja pla?aju se unaprijed (avansno). Avansno pla?anje preduvjet je za aktivaciju, pru?anje i produ?enje Usluge. Pla?anje ?e se smatrati izvr?enim u trenutku kada nov?ana sredstva u punom iznosu sjednu na ?iro- ra?un Pru?atelja. Pla?anje ?e se smatrati neizvr?enim sve dok nov?ana sredstva ne sjednu na ?iro ra?un Pru?atelja, bez obzira kojim na?inom pla?anja je izvr?ena uplata, ili ako na ?iro ra?un Pru?atelja ne sjedne puni iznos po izdanoj ponudi, ra?unu ili predra?unu.

Po?etkom trajanja Usluge smatra se datum aktivacije Usluge, osim u slu?aju kada je po?etak trajanja Usluge definiran posebnim Ugovorom ili dogovorom izme?u Korisnika i Pru?atelja. Trajanje Usluge vrijedi od po?etka trajanja Usluge do po?etka datuma isteka (ako je datum isteka 30.01., usluga isti?e po?etkom 30.01., odnosno u pono? izme?u 29. i 30. sije?nja).

Odre?ene Usluge Pru?atelja imaju posebno odre?eno trajanje, datum isteka i uvjete po kojima se Usluga produ?uje, a koji su definirani u posebnim dodacima ovih Uvjeta.

Korisnik mo?e u bilo kojem trenutku za vrijeme trajanja Usluge ustanoviti to?an datum isteka Usluge u Korisni?kim stranicama, podno?enjem pismenog zahtjeva ili kontaktiranjem Korisni?ke podr?ke.

Usluga zavr?ava datumom isteka, te nakon tog datuma Pru?atelj vi?e nije odgovoran za aktivnost i kvalitetu pru?ene usluge. Korisnik mo?e produ?iti trajanje usluge uplatom ponude za produ?enje usluge, ?ime se usluga produ?uje na novi pla?eni period.

Obavijest i upute za produ?enje usluge biti ?e poslane e-mailom na Korisnikovu e-mail adresu minimalno 10 dana prije isteka usluge. Korisnik mo?e zatra?iti i druga?ije na?ine i rokove obavje?tavanja o isteku usluge. Pru?atelj nije odgovoran u slu?aju neisporu?ene obavijesti o isteku usluge.

Ukoliko Korisnik ne ?eli produ?iti uslugu, Korisnik je du?an isto potvrditi pismeno, u obliku e-maila ili ticketa sa administrativne e-mail adrese, ili pe?atiranim i potpisanim zahtjevom. Ukoliko Korisnik izri?ito ne izjavi da ne ?eli vi?e koristiti Uslugu, Usluga se automatski produljuje i Korisnik je du?an platiti naknadu za kori?tenje Usluge. U slu?aju da Korisnik nije platio naknadu za kori?tenje Usluge, Usluga ?e biti deaktivirana.

Pru?atelj usluga ima pravo odbiti zahtjev za pru?anjem usluga:

a) Ako postoji osnovana sumnja da su podaci o identitetu odnosno pravnoj sposobnosti Korisnika neto?ni ili neistiniti,

b) Ako postoji osnovana sumnja da Korisnik namjerava zlorabiti Usluge, ili omogu?iti tre?oj strani zlouporabu Usluga,

c) Ako postoji osnovana sumnja da ?e kori?tenje usluge naru?iti stabilnost usluge ostalim postoje?im korisnicima,

d)Ako je nad Korisnikom pokrenut postupak predste?ajne nagodbe, ste?ajni postupak ili postupak likvidacije, ako je Korisnik prezadu?en i/ili nesposoban za pla?anje;

e) U ostalim slu?ajevima utvr?enim ovim ugovorom ili na osnovu vlastite procjene.

3.1?Prelazak na uslugu ni?eg ili vi?eg cjenovnog ranga

Tokom trajanja perioda zakupa usluge, nije mogu?e raditi downgrade usluge, odnosno prelazak na paket ni?eg cjenovnog ranga uz povrat prepla?enog iznosa.

Prelazak na uslugu ni?eg cjenovnog ranga mogu? je samo unutar prvih 30 dana od uplate za produ?enje ili zakupa nove usluge.

Nakon isteka perioda od 30 dana, mogu?e je prije?i na uslugu ni?eg cjenovnog ranga, ali bez povrata prepla?enog iznosa, povrata iznosa u korisni?ke kredite ili prera?unavanje usluge u svrhu dodavanja dodatnih dana na trajanje manje usluge.

Prelazak na uslugu vi?eg cjenovnog ranga, odnosno upgrade usluge je mogu? u svakom trenutku uz nadoplatu razlike u cijeni.

4. Korisnikov sadr?aj

Pru?atelj ne?e sustavno pratiti Sadr?aj koji Korisnik objavljuje, pohranjuje ili distribuira kori?tenjem Usluge. Korisnik je sam du?an paziti da je njegov Sadr?aj u skladu sa pravilima prihvatljivosti kori?tenja te?va?e?im Zakonima.

Pru?atelj mo?e odmah i bez prethodne obavijesti, poduzeti korektivne mjere na Sadr?aju, uklju?uju?i uklanjanje svih ili dijela korisnikovog Sadr?aja, isklju?enje ili obustavu svih ili pojedinih Usluga, kao i prekid ovog Ugovora u slu?aju kr?enja Pravila,?u slu?aju kr?enja Zakona ili na temelju sudske odluke.

U slu?aju da Pru?atelj poduzme korektivne mjere zbog povrede Pravila ili Zakon, Pru?atelj nije du?an dati Korisniku nikakvu naknadu, kao niti vratiti sredstva upla?ena za kori?tenje Usluga.

Korisnik ovim Ugovorom prihva?a da Plus Hosting ne?e imati nikakvu odgovornost prema Korisniku ili bilo kojoj tre?oj strani zbog korektivnih akcija koje su poduzete u slu?aju kr?enja Pravila, uklju?uju?i i ukidanje usluga.

Pru?atelj Usluga smije pristupiti i izmijeniti?Korisnikov sadr?aj na poslu?iteljima ili putem mre?e za potrebe tehni?ke podr?ke, antivirusnog i antispam skeniranja, sprje?avanja hakerskih napada, izrade sigurnosne kopije, utvr?ivanja eventualnog kr?enja Ugovora, i ostalih potreba nu?nih za izvr?enje Ugovora.

Pru?atelj Usluga ?se obvezuje da ?e Korisnikov sadr?aj ?uvati kao poslovnu tajnu u skladu s propisima o za?titi osobnih podataka, te ih bez suglasnosti Korisnika ne?e posredovati tre?im osobama, osim po nalogu nadle?nog tijela i u slu?ajevima definiranim ovim Uvjetima kori?tenja.

5. Pravila prihvatljivosti kori?tenja

Korisnik je suglasan da ?e Usluge biti kori?tene isklju?ivo za zakonite svrhe. Zakoni Republike Hrvatske se primjenjuju na ovaj Ugovor te kori?tenje Plus Hosting Usluga.

U nastavku prikazuje djelomi?an popis aktivnosti koje su zabranjene za vrijeme kori?tenja Usluge, te potencijalno mogu dovesti do privremene ili trajne obustave Korisni?kog ra?una ili Usluge bez prethodne obavijest.Bez odre?enog redoslijeda, Usluge se ne mogu koristiti za osobito, ali ne i isklju?ivo, hostanje, izlaganje, prikaz, ?irenje, upload, download, preno?enje, transfer, distribuiranje, reproduciranje, prodavanje, linkanje (povezivanje), te davanje pristupa prema:

(a) Bilo kojem Sadr?aju ili web stranici koja sadr?i materijal koji je namijenjen za promicanje ilegalne aktivnosti, nezakonit, prijete?i, opsceni, uvredljiv, uznemiruju?i, klevetni?ki, promi?e mr?nju ili koji kr?i bilo koji dio ovog Ugovora. Definicija takvog sadr?aja je ostavljena na slobodnu procjenu Plus Hostinga;

(b) Bilo kojem Sadr?aju ili web stranici koja sadr?i privatne ili povjerljive podatke, uklju?uju?i, ali ne i limitirano na podatke o kreditnim karticama, privatne brojeve telefona, adrese ili privatne e-mail adrese koji pripadaju Korisniku ili tre?oj strani.

(c) Bilo kojem Sadr?aju ili web stranici koja je po Pru?ateljevom mi?ljenju pornografskih sadr?aj, seksualno eksplicitan, opscen ili nasilan. Definicija takvog sadr?aja je ostavljena na slobodnu procjenu Plus Hostinga;

(d) Bilo kojem Sadr?aju ili web stranici koja poti?e terorizam, nasilje protiv ljudi, ?ivotinja ili imovine;

(e) Bilo kojem Sadr?aju ili web stranici koja se mo?e koristiti za hackiranje ili provaljivanje u udaljene sustave, te koja se mo?e koristitii kao otvoreni HTTP proxy;

(f) Bilo kojem Sadr?aju ili web stranici ?koja se mo?e koristiti ?ili se koristi za “phishing” napad (kra?a podataka);

(g) Bilo kojem Sadr?aju ili web stranici koj sadr?i piratski softver, malware, , softver za phreaking, hacking, razbijanje passworda, DDOS controlere, penetration testing software, kao i stranice koje objavljuju linkove na spomenute materijale i/ili upute kako se isti koriste.

(h) Ne?eljenoj ili bulk elektronskoj po?ti (spam), uklju?uju?i, ali ne ograni?avaju?i se na, kori?tenje Poslu?iteljevog SMTP servisa ili mail skripte za slanje spam-a putem Poslu?iteljeve infrastrukture. Jednako tako nije dozvoljeno slanje takvih poruka na Usenet news grupe.

Hostanje game servera tako?er nije dozvoljeno zbog potencijalnih problema sa DDoS napadima te licenciranjem istih.

5.1. Uklanjanje sadr?aja

Korisnik snosi potpunu odgovornost za zakonitost, sadr?aj, kakvo?u i istinitost informacija, aplikacija, podataka, slika, audio i video zapisa kao i svih drugih materijala koje ponudi i u?ini dostupnima putem weba, elektroni?ke po?te ili ostalih internet usluga.

Plus Hosting ne procjenjuje niti utvr?uje, niti je isti du?an procjenjivati niti utvr?ivati, zakonitost, kvalitetu, vlasni?tvo i copyright prava objavljenih sadr?aja koje Korisnik u?ini dostupnima putem internetskih usluga. Plus Hosting se potpuno ogra?uje od Sadr?aja objavljenog od strane Korisnika. Korisnik se sla?e da ne?e objavljivati ili prenositi sadr?aj koji je za?ti?en pravima intelektualnog vlasni?tva (industrijsko vlasni?tvo, autorsko pravo i srodna prava), bez pristanka vlasnika odnosno nositelja prava.

Plus Hosting tako?er zadr?ava pravo na uklanjanje Sadr?aja koji se kosi sa Pravilima prihvatljivosti kori?tenja iz ?lanka 5. ovih Uvjeta Kori?tenja. Definicija takvog sadr?aja je ostavljena na slobodnu procjenu Plus Hostinga.

U slu?aju da tre?a strana ustanovi da je do?lo do kr?enja Zakona o autorskom pravu ili srodnih prava (NN167/03, NN79/07), Pru?atelj ?e tre?u stranu uputiti na Korisnika. Prihva?anjem Uvjeta kori?tenja Korisnik izjavljuje da je svjestan obveza i ograni?enja usmjerenih na za?titu autorskih i drugih srodnih prava.

6. Prava i obveze Korisnika i Pru?atelja

6.1. Obveza odr?avanja to?nosti podataka za kontakt

Korisnik je odgovoran dostaviti adresu elektronske po?te koja nije dio Usluge odnosno koja ne ovisi o Usluzi, radi odr?avanja mogu?nosti dvosmjerne komunikacije. Ukoliko do?e do potrebe za kontaktom, dostavljena adresa elektronske po?te ?e se koristiti u tu svrhu.

Korisnikova je odgovornost osigurati da su njegovi kontakt podaci aktualni i a?urirani u bilo kojem trenutku kori?tenja Usluge. Pru?atelj nije odgovoran za neaktivnosti Usluge zbog zastarjelih podataka za kontakt ili zbog e-mail filtera na strani Korisnika koji su onemogu?ili primitak obavijesti Korisniku.

Korisnik mo?e provjeriti ili promijeniti ove podatke putem svojih korisni?kih stranica, ili mo?e kontaktirati Pru?ateljevu tehni?ku podr?ku putem e-maila, telefona ili chat-a. Davanje la?nih kontaktnih informacija bilo koje vrste, mo?e dovesti do prekida Usluge i ovog Ugovora bez prethodnog obavje?tavanja Korisnika.

6.2. Obveza pravodobnog pla?anja

Pru?atelj ?e Korisniku prije isteka Usluge slati obavijesti o isteku Usluge te ponude za produ?enje Usluge elektronskom po?tom. Obavijesti o isteku Usluge ?alju se u nekoliko navrata prije isteka, ovisno o vrsti Usluge. Ponude za produ?enje Usluga sa vremenskim istekom odnose se na razdoblje od datuma isteka Usluge do isteka sljede?eg obra?unskog razdoblja. Obra?unsko razdoblje Usluge sa vremenskim istekom odre?eno je prilikom narud?be. Korisnik mo?e zatra?iti promjenu obra?unskog razdoblja za Usluge sa vremenskim istekom slanjem pismenog zahtjeva Pru?atelju.

Korisnik je du?an pravovremeno, prije datuma isteka Usluge, uplatiti ponudu za produ?enje Usluge ukoliko Usluga nije pravovremeno otkazana.

U slu?aju nepravovremenog pla?anja Ponude za produ?enje usluge, Pru?atelj ?e prekinuti pru?anje Usluge bez obavje?tavanja Korisnika. Ukoliko Korisnik zbog ka?njenja s uplatom izvan datuma isteka usluge trpi gubitak i ?tetu, Pru?atelj ne?e snositi tro?kove niti biti odgovoran za gubitak i ?tetu Korisnika.

6.3. Obveza odr?avanja tajnosti podataka

Korisnik se obvezuje da ?e poduzeti odgovaraju?e tehni?ke, kadrovske i organizacijske mjere za?tite od neovla?tenog odavanja i kori?tenja pristupnih podataka, poput korisni?kog imena i lozinke, koje je dobio od Pru?atelja Usluga.

Korisnik je du?an ?uvati sve korisni?ke podatke u tajnosti i u dosegu samo onim osobama koje moraju znati takve podatke, te se pobrinuti da su te osobe upoznate sa povjerljivom prirodom takvih podataka. Korisnik ?e se prid?avati autorizacijskih i sigurnosnih postupaka vezanih za kori?tenje Usluga.

6.4. Sigurnosne kopije i gubitak podataka

Izrada sigurnosnih kopija podataka Korisnika je odgovornost Korisnika. Pru?ateljev backup servis radi sigurnosne kopije podataka Korisnika, no Pru?atelj nije odgovoran za podatke koji se nalaze unutar korisnikovog Sadr?aja. Prihva?anjem ovih Uvjeta Korisnik pristaje preuzeti odgovornost za svoje podatke, te raditi vlastite sigurnosne kopije podataka neovisno o Pru?atelju.

U slu?aju da je Korisnikov ra?un otkazan, ili nije produ?en, Korisnikov sadr?aj u obliku backup arhive ?e biti dostupan jo? 30 dana od isteka usluge. Korisnik mo?e u bilo kojem trenutku unutar 30 dana od isteka izvr?iti reaktivaciju korisni?kog ra?una. Pru?atelj nije du?an Korisniku dati pristup prema arhiviranom sadr?aju ili poslati kopiju sadr?aja u slu?aju da Korisnik nije produ?io uslugu. Pru?atelj tako?er ne mo?e pru?iti nikakva jamstva o dostupnosti sigurnosne kopije nakon isteka tog roka.

Pru?atelj ne jam?i sigurnost podataka koje se prenose Internetom. Pru?atelj tako?er ne snosi tro?kove za nastalu ?tetu u slu?aju preuzimanja Korisnikovog Sadr?aja ukoliko je taj Sadr?aj dostupan javno putem interneta.

6.5. Kori?tenje bandwidth limita i elektronske po?te

Korisniku se dodjeljuje mjese?ni bandwith limit. Taj limit ovisi o paketu zakupljene usluge. Ako Korisnikov ra?un prema?i dodijeljeni limit, Pru?atelj zadr?ava pravo da po vlastitom naho?enju pove?a ili ne pove?a limit do po?etka sljede?eg razdoblja (mjeseca). Neiskori?teni bandwidth limit u jednom mjesecu ne mo?e se prenijeti na sljede?i mjesec.

Pru?atelj zadr?ava i pravo da limitira broj poruka dolazne ili odlazne elektronske po?te u bilo kojem trenutku. Na Korisnikov zahtjev Pru?atelj ?e odlu?iti o uspostavljanju novog limita uzimaju?i u obzir zakonitost kori?tenja usluga i tehni?ke mogu?nosti.

6.4. Registracija domene u sklopu nove web hosting usluge

Ako web hosting usluga koju Korisniku pru?a Pru?atelj uklju?uje i registraciju domene ili transfer i produ?enje domene za prvu godinu kori?tenja web hosting usluge, prilikom obnove web hosting usluge nakon isteka prvih godinu dana kori?tenja primjenjivati ?e se va?e?i cjenik za obnovu registracije domene Korisnika, kao i kod obnove web hosting usluge s prekidom kra?im od dvije godine.

6.5. Pristup korisni?koj podr?ci

Korisnik prima na znanje da je za ispravno kori?tenje Usluga potrebna odre?ena razina znanja vezana uz elektroni?ke ure?aje, ra?unala, softver, kori?tenje interneta, mre?ne protokole i sl., te da Pru?atelj ne stavlja na raspolaganje takvo znanje niti pru?a edukaciju vezano za isto. Korisnik ?e probleme sa kori?tenjem Usluge koji nisu povezani sa pote?ko?ama u uobi?ajenom radu poslu?itelja, mre?nih servisa ili drugih dijelova infrastrukture Pru?atelja, poku?ati otkloniti samostalno ili uz pomo? tre?e strane.

Pru?atelj ?e Korisniku pru?ati korisni?ku podr?ku putem sredstava elektroni?ke komunikacije koja su navedena na web Stranici Pru?atelja i u radnom vremenu navedenom na web stranici Pru?atelja.

Korisnik se obvezuje odnositi prema korisni?koj podr?ci Pru?atelja s du?nim po?tovanjem, bez psovanja, vrije?anja ili bilo kojeg oblika maltretiranja. Ukoliko Korisnik otvoreno nastupi prema korisni?koj podr?ci suprotno normama lijepog pona?anja, Pru?atelj ?e Korisnika upozoriti na isto, te u slu?aju da Korisnik nastavi s takvim pona?anjem, Pru?atelj mo?e jednostrano i bez povrata upla?enih sredstava raskinuti Ugovor.

6.7. Vlasni?tvo nad Uslugom

Vlasnikom Usluga smatra se osoba u ?ijem je vlasni?tvu vlasni?ka e-mail adresa sa koje je i prvotno zakupljena usluga, ili u slu?aju domene ona osoba koja je navedena kao vlasnik u whois bazi podataka za domenu. Zahtjevi za novom lozinkom i pristupom control panelu, promjenama na hosting paketu, promjenama na ponudi i drugo mogu biti odobreni isklju?ivo na upit sa administrativne e-mail adrese.

Ukoliko vlasnik ?eli ovlastiti tre?u osobu za rad sa zakupljenim uslugama (tehni?ki ili webmaster kontakt), isto je potrebno potvrditi pismeno, u obliku e-maila ili ticketa sa administrativne e-mail adrese, ili pe?atiranim i potpisanim zahtjevom.

Ukoliko vlasnik ?eli prebaciti vlasni?tvo na drugu osobu, potrebno je isto potvrditi pismeno, u obliku e-maila ili ticketa sa administrativne e-mail adrese ili pe?atiranim i potpisanim zahtjevom.

Odgovornost i eventualne sporove oko vlasni?tva usluga, domene, autorskih prava na dizajn i sli?no du?an je rije?iti sam vlasnik hosting paketa.

Osoba ili tvrtka na koju su glase ponude i ra?uni za web hosting usluge nije vlasnik web hosting usluga, osim u slu?aju kada se radi o istoj osobi/tvrtki koja je navedena kao vlasni?ki e-mail.

6.8. Odr?avanje infrastrukture

Kako bi Pru?atelj mogao osigurati najbolju mogu?u razinu usluge Korisnicima, Pru?atelj usluge ?e odr?avati redovne radove na infrastrukturi. Kada god je to mogu?e, svi radovi na infrastrukturi (odr?avanje hardverskih i softverskih komponenti) odvijat ?e se u unaprijed najavljenom vremenu.

6.8.1. Planirano odr?avanje

Planirani radovi na infrastrukturi odvijat ?e se u unaprijed najavljenom terminu i to u periodu od 23:00 do 07:00 sati po hrvatskom vremenu.

U slu?aju planiranih radova na infrastrukturi za koje se o?ekuje nedostupnost usluge u periodu duljem od 15 minuta, Pru?atelj ?e obavijestiti Korisnika najmanje 48 sati unaprijed.

6.8.2. Neplanirano odr?avanje

Neplanirano odr?avanje ozna?ava radove na infrastrukturi koji su nastali kao rezultat analize rada sustava, problema u radu sustava, i sl.,? a moraju se odraditi u najkra?em mogu?em roku kako bi se osigurala stabilnost infrastrukture.

U slu?aju neplaniranih radova na infrastrukturi, Pru?atelj usluge ?e radove nastojati odraditi u periodu od 23:00 do 07:00 sati po hrvatskom vremenu.?Neplanirane radove ?e Pru?atelj usluge prethodno najaviti ukoliko to bude mogu?e.

7. Dijeljeni ("shared") hosting

Pru?atelj prodaje, izme?u ostalih, hosting tehnologiju dijeljenog hostinga (eng.: " hosting"). Zbog prirode dijeljenog hostinga, kao pojedina?ni korisnik zajedni?ke dijeljene okoline, te mogu?nosti nepovoljnog utjecaja na druge korisnike, Pru?atelj zadr?ava pravo, u bilo koje vrijeme, nadgledati podatke Korisnika te poduzeti mjere kako bi sprije?io ?tetu za poslu?itelje, mre?u, ili druge korisnike. Mjere mogu obuhvatiti suspendiranje i izmjenu web stranica, blokiranje pristupa, preusmjeravanje domena ili IP adresa, i druge akcije.

Korisnici koji imaju zakupljenu Uslugu dijeljenog web hostinga ne mogu preprodavati web hosting tre?im stranama kao preprodava?i. Ukoliko Korisnik to ?eli, Korisnik mo?e postati preprodava? Pru?ateljevih usluga, sukladno prethodno dogovorenim uvjetima i sklopljenom ugovoru s Pru?ateljem.

7.1. Resursi hosting paketa

Korisnik je upoznat da se na istom serveru nalazi vi?e shared i reseller hosting paketa, i da svi dijele zajedni?ke resurse tog servera. Pru?atelj rezervira pravo da nametne limite na kori?tenje resursa u svrhu boljeg ukupnog korisni?kog dojma. Korisnik se sla?e s ovim limitima i du?an je pridr?avati se istih. Jedan hosting paket mo?e sadr?avati vi?e domena i pripadaju?ih web stranica. Ukoliko je na paket postavljeno vi?e domena, u tom slu?aju sve domene dijele ukupno ograni?enje hosting paketa.

Resursi hosting paketa definirani su opisom paketa na Pru?ateljevoj Web stranici u sekciji "Web Hosting", a odnose se na diskovni prostor, broj dodatnih (addon) domena, broj e-mail ra?una, broj poddomena i parkirnih domena, broj MySQL ili MSSQL baza podataka, broj FTP ra?una,? broj e-mail poruka poslanih u satu (120 je standardna postavka) te bandwidth. Zadnja stavka nije navedena na web stranici po?to se radi o tzv. "soft limitu" gdje limit podi?emo po potrebi korisnika, osim u slu?ajevima kada pre?e ograni?enja normalnog kori?tenja usluge, u kojem slu?aju Korisniku preporu?amo zakup druge vrste Usluge.

U slu?aju da korisnik iz bilo kojeg razloga prekora?i limite, Korisnik ?e o istom biti obavije?ten, ili od strane podr?ke ili direktno od strane sustava. Korisnik je u tom slu?aju obavezan reagirati na obavijest i vratiti se u limite zakupljenog hosting paketa. Ukoliko se Korisnik oglu?i na obavijest, te u roku od dva tjedna od primitka obavijesti ne vrati svoju potro?nju u gabarite zakupljenog paketa, Pru?atelj zadr?ava pravo da Uslugu privremeno onemogu?i. Pru?atelj nije odgovoran za neaktivnosti Usluge zbog prekora?enja limita zakupljene Usluge.

8. Registracija domena

Prihva?anjem ovih uvjeta, Korisnik potvr?uje da je upoznat i prihva?a pravila registra za odre?enu vr?nu domenu te se obavezuje biti u potpunosti u skladu s njima.

Korisnik razumije da davanje naloga za registraciju domene, obnovu ili prijenos domene ne jam?i da ?e Pru?atelj biti u mogu?nosti izvr?iti postupak. Korisnik je suglasan da kada narud?ba mo?e biti samo djelomi?no ispunjena, Ugovor je sklopljen samo za uspje?no izvr?ene Usluge (npr. od 5 registracija domena naru?enih, samo 3 su uspje?no registrirane smatra se da je ugovor sklopljen za tri uspje?no registrirane domene).

Ukoliko su naru?ene domene koje je Korisnik naru?io i uplatio u me?uvremenu zauzete od tre?e strane, Pru?atelj ?e o tome Korisnika obavijestiti i ponuditi mu na odabir ili registraciju druge slobodne domene ili povrat upla?enog iznosa za domene koje se ne mogu registrirati.

Pru?atelj ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko je upla?ena domena u me?uvremenu zauzeta od tre?e strane u periodu izme?u narud?be i uplate, te u slu?aju gre?aka sa API konekcijom na registre domena koji provjeravaju da li je naru?ena domena slobodna.

Naziv domene se ne mo?e mijenjati nakon pla?anja i registracije

8.1. Premium domene

Premium domene su domene koje registar domena rezervira unaprijed kao domene ve?e (nabavne) vrijednosti. Te se domene pojavljuju kao slobodne domene ali njihovu to?nu godi?nju naknadu nije mogu?e znati unaprijed prilikom provjere u procesu narud?be. Ukoliko Korisnik naru?i i uplati Pru?atelju "premium" domenu koja je slobodna u registru, ali nema standardnu dobavnu cijenu kao ostale domene u tom TLD-u, nego se radi o domeni ve?e nabavne vrijednosti od standardne cijene (tzv. "premium" cijena), Pru?atelj ?e o tome Korisnika obavijestiti i ponuditi mu na odabir ili rregistraciju druge domene standardne cijene umjesto premium domene ili povrat upla?enog iznosa za domene koje se ne mogu registrirati

Pru?atelj ne snosi nikakvu odgovornost za situaciju u kojoj se prilikom registracije domene ispostavi da je upla?ena domena zapravo "premium" domena.

Korisnik je suglasan i pristaje na (kada je to izri?ito potrebno da ispuni zahtjeve Korisnika) modifikaciju kontakt informacija Korisnika koje se upisuju u registar odre?enih TLD (top level domena). To uklju?uje (ali nije ograni?eno na) TLD koje zahtijevaju da Korisnik bude lokalno prisutan u zemlji TLD registra.

Pru?atelj zadr?ava pravo da privremeno (i to samo za vrijeme trajanja procesa prijenosa domene) izmjeni kontakt informacije za domene radi prijenosa domene izme?u registrara. Pru?atelj je du?an vratiti kontakt podatke odmah nakon ?to se proces prijenosa domene zavr?i. Ukoliko Pru?atelj propusti pravodobno a?urirati kontakt informacije, Korisnik je du?an o tome obavijestiti Pru?atelja te mu omogu?iti odre?eni period za a?uriranje kontakt informacija Korisnika.

U periodu izme?u registracije domene i objavljivanja sadr?aja na domeni, Pru?atelj usluga mo?e na domeni objaviti bilo kakve informacije i sadr?aje, bilo svoje ili od tre?ih strana, osobito o svojoj ponudi i uslugama. Sadr?aj objavljen od strane Pru?atelja usluga ne smije biti na ?tetu interesa Korisnika.

Pru?atelj usluga mora ukloniti objavljeni sadr?aj na domeni odmah nakon ?to Korisnik u?ini svoj vlastiti sadr?aj dostupnim za objavljivanje. Pru?atelj usluga ima tako?er pravo objaviti svoje sadr?aje za domene ili hosting za koje Korisnik nije platio ra?un ili nije dobio novu ponudu od Pru?atelja usluga.

8.2. ?ig

Ukoliko naru?ena domena sadr?i ?ig na koju tre?a osoba pola?e pravo, Pru?atelj zadr?ava pravo da od naru?itelja domene tra?i potvrdu da ima pravo kori?tenja ?iga odnosno dokaz registracije ?iga te za?tite ?iga, prije registracije upla?ene domene. Ukoliko Korisnik tj. uplatitelj nema pravo kori?tenja ?iga odnosno ako navedeno pravo, registraciju ?iga odnosno za?titu ?iga, ne mo?e dokazati, Pru?atelj ?e odbiti registraciju domene i Korisniku ponuditi mu na odabir ili registraciju druge domene bez sadr?anog ?iga ili povrat upla?enog iznosa za domene koje se ne mogu registrirati.

Ako Pru?atelj registrira u ime i za ra?un Korisnika domenu koja sadr?i ?ig tre?e osobe na koji Korisnik nema pravo kori?tenja, Korisnik sam snosi odgovornost za ?tetu prema tre?oj strani, a Pru?atelj zadr?ava pravo potra?ivanja naknade od Korisnika u slu?aju suodgovornosti.

8.3. ICANN, akreditirani registrari i registri domena

Prihva?anjem ovih uvjeta, Korisnik prihva?a prava i obveze koje propisuje ICANN i registri domena, i koje su sukladne sa Op?om uredbom o za?titi podataka..

ICANN propisuje da je Korisnik du?an dostaviti stvarne i provjerljive kontakt informacije za registrirane domene. Prilikom registracije ili prijenosa domene, registrar (ili provider registrara) ?e zahtijevati od Korisnika da potvrdi svoje kontakt informacije,?te se smatra da je dostava tih podataka preduvjet za pru?anje usluge.?

Prihva?anjem ovih uvjeta, Korisnik tako?er prihva?a prava i obveze koja propisuju ICANN akreditirani registrari te registri domena koje Pru?atelj koristi kao svoje poslovne partnere,?koji zahtjevaju dostavu podataka Korisnika, te se smatra da je dostava tih podataka preduvjet za pru?anje usluge.

Korisnik mo?e pro?itati uvjete kori?tenja registara i registrara ovdje:

 • Tucows: https://opensrs.com/wp-content/uploads/Tucows_ExhibitA.html
 • Joker: https://joker.com/index.joker?mode=page&page=terms_cond
 • eNom: http://www.enom.com/terms/default.aspx?
 • CARNet: http://www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=623&dm_dnl=1
 • EURID: https://eurid.eu/en/register-a-eu-domain/rules-for-eu-domains/

Proces potvrde i promjene kontakt informacija zahtijeva od Korisnika da ima valjanu e-mail adresu na koju ?e biti poslan zahtjev za verifikaciju kontakt informacija. Korisnik je du?an svoj identitet potvrditi poduzimanjem odgovaraju?e radnje detaljno opisane u e-mail poruci poslanoj na njegovu nazna?enu e-mail adresu prilikom narud?be usluga.

Ukoliko Korisnik ne poduzme odgovaraju?e radnje, registrar mo?e suspendirati domenu unutar 15 dana.

Pru?atelj nije odgovoran za bilo kakvu ?tetu nastalu zbog suspenzije domene uslijed nepotvr?ivanja kontakt informacija od strane Korisnika. Pru?atelj tako?er nije odgovoran za isporuke poruka e-po?te Korisniku.

8.4. Period zakupa domena

Domene se registriraju na odre?eni period zakupa koji je u pravilu godina dana ili vi?e godina, i imaju nazna?en datum isteka u registru domena nakon kojeg domena mo?e biti deaktivirana i/ili brisana u svakom trenutku ovisno o proceduri koju pojedini registar vr?ne domene propisuje.

Korisnik je du?an uplatiti Pru?ateljevu ponudu za produ?enje domene do datuma isteka domene. Ukoliko Korisnik propusti uplatiti produ?enje domene do datuma isteka domene, Pru?atelj nije du?an pru?iti uslugu po istoj navedenoj cijeni u ponudi, te mo?e odbiti produ?enje domene i/ili tra?iti doplatu zbog vi?ih tro?kova produ?enja domene koja je istekla, o ?emu ?e pravodobno obavijestiti Korisnika.

Obavijest i upute za produ?enje usluge biti ?e poslane e-mailom na Korisnikovu e-mail adresu 35 dana, 25 dana, 15 dana, 7 dana, te 1 dan prije isteka domene. Pru?atelj nije odgovoran u slu?aju neisporu?ene obavijesti o isteku usluge.

Pru?atelj ne snosi nikakvu odgovornost za ?tetu uzrokovanu Korisniku zbog Korisnikove uplate usluge nakon datuma isteka domene, ?to uklju?uje (ali nije ograni?eno na) ?tete zbog neaktivnosti, suspenzije ili brisanja domene

9. Preprodava?eva (“reseller”) odgovornost za korisnike

Preprodava?i su odgovorni za podr?ku svojim korisnicima, koji prema Pru?atelju nastupaju kao tre?e strane. Pru?atelj ne pru?a tehni?ku podr?ku tre?im stranama, odnosno resellerovim korisnicima. Svi zahtjevi za podr?ku moraju biti podneseni od strane preprodava?a u ime i za ra?un njegovih korisnika zbog sigurnosnih razloga.

Preprodava?i su tako?er odgovorni za sav sadr?aj i aktivnosti pod njihovim korisni?kim ra?unom. Pru?atelj ?e smatrati odgovornim preprodava?a za bilo koju aktivnost njegovih korisnika koja kr?i zakone ili Pravila prihvatljivosti kori?tenja.

Sukladno s odredbama Op?e uredbe o za?titi podataka Preprodava? preuzima sve obaveze prema svojim korisnicima, tj. Ispitanicima.
POJEDINE ODGOVORNOSTI U VEZI GDPR PRELAZE NA PREPRODAVA?A – Preprodava? i Pru?atelj moraju sklopiti adekvatan ugovor za obradu podataka u sukladnosti s Op?om uredbom o za?titi podataka.

10. Cijene i uvjeti pla?anja

Cijene Usluga definirane su va?e?im Cjenikom usluga, osim ako nije druga?ije definirano Posebnim Ugovorom. Cjenik je objavljen na web Stranicama Pru?atelja, te Korisnik sklapanjem ugovora s Pru?ateljem usluge potvr?uje da je upoznat sa va?e?im Cjenikom Pru?atelja te da isti u cijelosti prihva?a. Pru?atelj je ovla?ten mijenjati Cjenik i u?initi ga dostupnim u skladu sa va?e?im propisima.

Usluge Pru?atelja pla?aju se unaprijed (avansno). Avansno pla?anje preduvjet je za aktivaciju, pru?anje i produ?enje Usluge.

Iznos koji Korisnik pla?a za uslugu nikada se ne?e pove?avati izme?u datuma kupnje i dana isteka kupljene usluge osim ako ne postoji druga?iji pismeni dogovor sa Korisnikom te osim u slu?aju kada do?e do pove?anja cijene usluge dobavlja?a pru?atelja usluge prema samom pru?atelju, za iznos jednak ili ve?i od 10% od po?etne cijene. U tom slu?aju, pru?atelj je ovla?ten pove?ati cijenu usluge prema Korisniku, i prije isteka kupljene usluge za pojedino obraunsko razdoblje. U tom slu?aju, pru?atelj ?e izmijeniti ove Uvjete kori?tenja, te o toj okolnosti pisanim putem posebno izvijestiti Korisnika, najkasnije 8 (osam) dana prije po?etka primjene nove cijene. Korisnik je u takvom slu?aju ovla?ten raskinuti ugovorni odnos sa Pru?ateljem, bez naknade.

Pru?atelj zadr?ava pravo promjene cijena za sljede?e obra?unsko razdoblje za Usluge sa vremenskim istekom.

Pru?atelj zadr?ava pravo izmjene tehni?kih karakteristika Usluga za vrijeme trajanja Usluge, kao i pravo da se pove?a koli?ina resursa unutar web hosting paketa u bilo koje vrijeme.

Ukoliko se Korisnik ne sla?e sa izmjenom cijene ili tehni?kih karakteristika Usluga, Korisnik ima pravo raskinuti ugovor prema odredbama u ?lanku 12. ovog Ugovora.

Pru?atelj prihva?a sljede?e na?ine pla?anja:

 • Uplata na ?iro ra?un Pru?atelja,
 • Internetsko pla?anje kreditnom karticom Visa, MasterCard, American Express, Diners putem web stranica Pru?atelja ili Korisni?kih stranica,
 • Pla?anje putem internetskog servisa PayPal putem Korisni?kih stranica.
 • Devizne uplate iz inozemstva ( wire transfer )?

VA?NO: Kod deviznih uplata korisnik snosi tro?kove platnog prometa koji mogu nastati prilikom pla?anja (naknade za internetsko pla?anje, bankarske naknade, i sl.).

Pla?anje ?e se smatrati izvr?enim u trenutku kada nov?ana sredstva u punom iznosu sjednu na ?iro-ra?un Pru?atelja. Pla?anje ?e se smatrati neizvr?enim sve dok nov?ana sredstva u punom iznosu ne sjednu na ?iro ra?un Pru?atelja, bez obzira kojim na?inom pla?anja je izvr?ena uplata, ili ako na ?iro ra?un Pru?atelja ne sjedne puni iznos po izdanoj ponudi, ra?unu ili predra?unu.

Ukoliko Korisnik preplati ponudu, ra?un ili predra?un iznad tra?enog iznosa, odnosno ako dio naru?ene usluge ne bude mogao biti izvr?en od strane Pru?atelja, vi?ak iznosa odnosno vrijednost neispunjenog dijela Usluge evidentirat ?e se na Korisnikovom korisni?kom ra?unu kod Pru?atelja kao korisni?ki kredit u korisni?kim stranicama. Korisnik mo?e korisni?ki kredit iskoristiti za umanjenje budu?ih pla?anja ili tra?iti povrat iznosa na svoj ?iro-ra?un umanjen za tro?kove transakcije povrata. Pru?atelj ne ispla?uje kamatu na korisni?ki kredit.

Fakture (ra?une) pru?atelj izdaje u elektroni?kom obliku prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost te Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost. Prihva?anjem Uvjeta kori?tenja usluga Korisnik je suglasan sa ispostavljanjem ra?una u tom obliku kao elektroni?ka isprava sukladno Zakonu o elektroni?koj ispravi. U smislu Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ra?unom u elektroni?kom obliku, ispostavljenom kao elektroni?ka isprava, smatra se i ra?un potpisan elektroni?kim potpisom sukladno Zakonu o elektroni?kom potpisu.

11. Reklamacije

Korisnik je du?an pravodobno prijaviti, a Pru?atelj pravodobno razmotriti zahtjev Korisnika.

U slu?aju zlouporabe kr?enja Pravila kori?tenja, Pru?atelj zadr?ava pravo trenutnog uskra?ivanja usluge te jednostranog raskida ugovora, bez daljnjih obja?njenja i bez povrata upla?enih sredstava.

Pru?atelj ima pravo odbiti reklamaciju ukoliko se ne radi o propustu od strane Pru?atelja. Primjerice, ukoliko Korisnik je zabunom naru?io uslugu, a Pru?atelj je uredno ispostavio uslugu Korisniku, Pru?atelj nije du?an napraviti povrat upla?enih sredstava.

Korisnik ima pravo na reklamaciju u sklopu Garancije uz odre?ene uvjete definirane u ?lanku 11.3.

11.1. Domene

Korisnik mo?e zatra?iti povrat sredstava za .hr i com.hr domene unutar 14 dana od registracije, transfera ili produ?enja domene. Za com domene (.com, .net, .org, .biz, .info), Korisnik mo?e zatra?iti povrat upla?enih sredstava unutar 7 dana, isklju?ivo za registracije novih domena.

Korisnik mora na vrijeme kontaktirati Pru?atelja kako bi Pru?atelj mogao procesirati povrat sredstava pravovremeno i prije isteka rokova navedenih iznad.

Za ostale domene u ponudi Pru?atelj ne radi povrat upla?enih sredstava.

11.2. SSL certifikati

SSL certifikate Pru?atelj zakupljuje u ime Korisnika od izdava?a SSL certifikata (GeoTrust, Thawte, itd.).

Povrat sredstava za produljenje ili zakup SSL certifikata ovisi o pravilima izdava?a SSL certifikata. Pru?atelj ?e na valjani zahtjev izvr?iti povrat sredstava ukoliko izdava? SSL certifikata to omogu?uje.

Izdava?i SSL certifikata putem kojih Pru?atelj zakupljuje SSL certifikate za Korisnika nude svoju garanciju (eng. warranty), koja ne ulazi u Garanciju koju pru?a Plus Hosting, te kao takva, nije obvezuju?a od strane Plus Hostinga.

11.3. Garancija

45 dnevna izjava o garanciji odnosi se isklju?ivo na shared web hosting i reseller web hosting pakete . U garanciju nisu uklju?eni VPS paketi, dedicated serveri, registracija domena, SSL certifikati, softverske licence, PoslovniMail i Poslovne usluge.

Ukoliko je Korisnik pravovremeno poslao pismeni zahtjev Pru?atelju, u kojem zahtjevu Korisnik ima prigovor na nedostatke usluge usluge koju koristi a koju mu Pru?atelj pru?a sukladno ovim Uvjetima kori?tenja, te ukoliko je takav zahtjev opravdan, Pru?atelj ?e u razumnom roku koji ne mo?e biti du?i od 45? dana te nedostatke otkloniti te Korisniku omogu?iti pru?anje usluge bez nedostataka. U slu?aju da Pru?atelj predmetne nedostatke ne otkloni u navedenom roku, isti ?e na zahtjev Korisnika vratiti upla?eni iznos korisniku u roku od 45 dana od aktivacije usluge.

Ukoliko je uz hosting uslugu naru?ena i dodatna usluga koja izlazi iz Garancije (domena, SSL certifikat, itd.), iznos povrata biti ?e umanjen za iznos cijene dodatne usluge. Dodatna usluga ostaje na kori?tenje Korisniku do kraja isteka zakupa.

12. Otkazivanje Usluge, isklju?enje Usluge, trajno isklju?enje Usluge i prekid Ugovora

U slu?aju Korisnikove ?elje za otkazivanjem Usluge, Korisnik ?e prije isteka Usluge obavijestiti Pru?atelja. Korisnik mo?e otkazati Uslugu koja je u potpunosti podmirena slanjem zahtjeva pisanim putem, u obliku e-maila ili ticketa sa administrativne e-mail adrese, ili pe?atiranim i potpisanim zahtjevom.

Pru?atelj mo?e trajno onemogu?iti kori?tenje Usluge u slu?aju kr?enja bilo kojeg ?lanka Uvjeta kori?tenja.?

Pru?atelj mo?e trajno onemogu?iti kori?tenje Usluge ukoliko Korisnik ne obnovi uslugu. Navedeno se ne?e smatrati otkazivanjem Usluge. Usluga se smatra otkazanom isklju?ivo ukoliko Korisnik pismeno potvrdi otkazivanje Usluge, u suprotnom se samo radi o "suspenziji" Usluge. Usluga mora biti u potpunosti podmirena prije no ?to mo?e biti otkazana.

U slu?aju otkazivanja usluge od strane Korisnika, Pru?atelj nije du?an vratiti ve? upla?ena sredstva.

13. Odricanje od odgovornosti

Pru?atelj ne?e biti odgovoran za ?tetu, izgubljenu dobit materijalne ili du?evne boli koju Korisnik ili tre?e strane mogu pretrpjeti zbog nepridr?avanja ovih Uvjeta kori?tenja. Imaju?i u vidu prirodu posla Pru?atelja, koja je predmet ovih Uvjeta kori?tenja, Pru?ateljeva odgovornost za ?tetu nastalu njegovom obi?nom nepa?njom, isklju?ena je. Navedeno se odnosi na odgovonost Pru?atelja na naknadu obi?ne ?tete i izmakle koristi, te pravi?nu naknadu neimovinske ?tete, sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Pru?atelj nije odgovoran za ?tetu nastalu zbog nastupanja vi?e sile, kao i zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti nastalih poslije sklapanja ugovora koje Pru?atelj nije mogao sprije?iti, otkloniti ili izbje?i. Pru?atelj ne odgovara za usluge ili proizvode koje isporu?uje bilo koja tre?a strana, a koji su povezani ili ovise o Uslugama Pru?atelja

14. Politika privatnosti

Pru?atelj mo?e bez daljnje suglasnosti ili obavijesti Korisniku otkriti bilo koju informaciju o Korisniku organima koji su za to ovla?teni, na na?in kako to pozitivna zakonska regulativa propisuje.?

Raspolaganje informacijama o korisniku detaljno je opisano u Politici privatnosti koju donosi Pru?atelj na svojim web stranicama.

15. Obavijest o na?inu podno?enja prigovora potro?a?a

Sukladno ?l. 10. Zakona o za?titi potro?a?a RH (NN br. 79/07, 125/07 -isp., 79/09, 89/09 -isp.- nije ispravan broj NN) Korisnici koji su potro?a?i mogu prigovor na kvalitetu usluga Pru?atelja dostaviti u pisanom obliku:

 • na adresu Pru?atelja DHH d.o.o., Nobileova 20, HR-52100 Pula

 • na e-mail adresu info@plus.hr

 • na telefax broj 052/210-685

 • te u poslovnim prostorijama Pru?atelja, u kojem slu?aju ?e Pru?atelj bez odga?anja pisanim putem potvrditi primitak prigovora.

Odgovor na primljeni prigovor Pru?atelj ?e dati Korisniku u pisanom obliku na njegovu adresu, u roku od 15 dana od primitka prigovora.

16. Sporovi

Korisnik i Pru?atelj izjavljuju da ?e sve sporove poku?ati rje?iti mirnim putem i bez anga?iranja institucija. U slu?aju spora, nadle?an je Trgova?ki sud u Pazinu odnosno Op?inski sud u Puli, Stalna slu?ba u Pazinu, ovisno o prirodi spora.

17. Izmjene i dopune ovih Uvjeta

Ovi op?i Uvjeti stupaju na snagu i po?inju se primjenjivati na sve Korisnike usluga na dan objave na web stranici Pru?atelja.

Plus Hosting zadr?ava pravo izmijeniti ove Uvjete. Sve izmjene ovih Uvjeta Pru?atelj ?e objaviti na svojim slu?benim internetskim stranicama sukladno va?e?im propisima.

U slu?aju izmjena i dopuna Uvjeta isklju?ivo u korist Korisnika, primijenit ?e se na postoje?e Korisnike danom objave tih izmjena. U slu?aju izmjena Op?ih uvjeta koje su za Korisnika nepovoljnije u odnosu na ugovorene Uvjete, Korisnik mo?e otkazati ugovor, bez naknade. U protivnom smatrat ?e se da je Korisnik suglasan s izmjenama.

Zadnja izmjena Uvjeta kori?tenja: 23/01/2019

汤姆猫网站你懂得