Idi do glavnog sadr?aja
+ 385 52 492 052 Email podr?ka info@plus.hr

 

Na istome mjestu u bilo koje vrijeme

Na?a korisni?ka podr?ka jedan je od segmenata poslovanja na koji smo posebno ponosni i po kojem smo poznati. Stoga, ako kao na? klijent nai?ete na problem, ne brinite se. Evo ?to ?e se dogoditi:

Nakon ?to se obratite na?oj korisni?koj podr?ci, va? ?e upit biti obra?en sukladno internim prioritetima i vremenu kontakta. Inicijalni odgovor mo?ete o?ekivati unutar 24 sata, no u praksi je to vrijeme znatno kra?e.

Sama korisni?ka podr?ka zapo?inje preuzimanjem va?eg slu?aja. U slu?aju slo?enih pote?ko?a vjerojatno ?emo morati prikupiti dodatne informacije ili obaviti odre?ene interne testove te pripremiti neke postavke. Za odre?ene zahtjeve bit ?e nam potrebna i va?a potvrda s administrativne e-mail adrese paketa.

Nakon ?to prikupimo sve potrebne informacije i obavimo nu?no istra?ivanje, pristupit ?emo rje?avanju problema. Ukupno vrijeme rezolucije uvelike ovisi o slo?enosti problema i dostupnosti svih podataka potrebnih za istra?ivanje i kona?no rje?enje. No, ve?u prednost uvijek imaju pote?ko?e koje vi?e ugro?avaju rad korisnika.

Plus zna?i vi?e

Iako svi paketi Plus uklju?uju na?u visokokvalitetnu korisni?ku podr?ku, neke radnje izlaze van okvira podr?ke, isklju?ivo zbog kompleksnosti radnji te potencijalnih problema u radu usluge.

?Podr?anoNije podr?ano
Korisni?ke stranice??
Pristup control panelu (cPanel/Website Panel/WHM)??
Funkcije unutar control panela (cPanel/Website Panel/WHM)??
Pristup FTP i SSH konekcijama??
Pouzdan rad mre?e i web servera??
Hardware kori?ten u na?im datacentrima??
Sigurnosne zakrpe za standardne CMS-ove??
Sigurnosno skeniranje sustava??
Otklanjanje malware-a sa hosting paketa??
Instalacija up to date softwarea na razini servera??
Pomo? kod instalacije popularnih web aplikacija??
Pomo? kod konfiguracije e-mail klijenta te e-mail ra?una??
Pomo? kod izvla?enja sadr?aja iz backupa??
Migracija sadr?aja???
Bilo kakav klijent, aplikacija ili skripta instalirana od strane klijenta?X
Pluginovi i add-onovi za kontrolne panele (cPanel/Website Panel/WHM)?X
Rije?avanje problema u radu third-party (eksternih) aplikacija i servisa?X
Search engine optimization (SEO)?X
Problemi sa radom cache plugina?X
Popravljanje koda kod problema sa inkompatibilnom verzijom CMSa?X
Popravljanje koda kod migracije na drugi server?X
Obuku za kori?tenje interneta, e-maila, web hostinga i ostalih usluga?X
Pisanje koda, skripta i web dizajn?X
Podr?ku u slu?aju zlouporabe (spam, ilegalni sadr?aji, isl.)?X
汤姆猫网站你懂得