Idi do glavnog sadr?aja
+ 385 52 492 052 Email podr?ka info@plus.hr

Dedicated serveri

Susret s velikim izazovima lak?i je ako uza sebe imate pouzdanog partnera na kojeg se mo?ete osloniti. Na?i robusni i stabilni dedicated serveri pru?aju vrhunsku podr?ku i ne?e vas iznevjeriti ni u najzahtjevnijim situacijama.

 

dedicated serveri
Na dedicated serveru ni?ta ne dijelite ni s kim. Svaki megabajt slu?i samo va?im potrebama i server je u potpunosti vama na raspolaganju, u kontroliranom okru?enju, za?ti?en i spojen na internet.
Proaktivno nadziremo sve na?e dedicated servere 24/7/365 i promptno rje?avamo eventualne probleme. ?ak i ako nemate vremena ili resursa za upravljanje vlastitim serverom, mi smo tu kako bismo osigurali njegov besprijekoran rad.
Svaki na? dedicated server pokre?e se na oba danas najpopularija svjetska operativna sustava. I Linux i Windows pouzdano pokre?u internetske stranice, a razlike se naj?e??e svode na razvojnu tehnologiju projekta. Ako niste sigurni ?to vam treba, javite nam se i pomo?i ?emo vam odabrati.
Va?a web aplikacija mo?da je namijenjena za svjetsko tr?i?te, ali smje?taj na na? ?doma?i“ server dat ?e joj ve?u dostupnost i sigurnost. Svi na?i serveri fizi?ki su smje?teni u vrhunskom datacentru Optima Telecoma u Zagrebu, pod stalnim nadzorom i osigurani UPS sustavima, agregatima te sustavima za automatsku dojavu i ga?enje po?ara.
Svaki na? server dolazi s vi?e razina backupa: 7 dnevnih, 4 tjedna i 1 mjese?ni. Podatke iz backupa po potrebi mo?ete vratiti sami postoje?om aplikacijom R1Soft ili nam se mo?ete obratiti kako bismo vam pomogli restore odraditi brzo i sigurno.
Kvalitetu na?ih dedicated servera potvr?uju i software licencije koje su uklju?ene u cijenu svakog paketa. Linux serveri dolaze uz licencirani cPanel i operativni sustav CentOS, dok su za Windows servere osigurane licencije Windows Server OS operativnog sustava i WebsitePanela.

Izaberite dedicated server

Velike ideje trebaju puno slobodnog prostora, sna?nu podr?ku i sigurno okru?enje. U svijetu interneta, sve to mogu vam pru?iti na?i dedicated serveri.

Na? dedicated hosting nudi stabilne vrhunske karakteristike i stalnu sigurnost za podr?ku va?ih najslo?enijih aplikacija. Nad serverima radimo proaktivan nadzor ?ime vam jam?imo visoku razinu sigurnosti, a na raspolaganju vam je i na?a vrhunska Plus.Expert usluga. Svi na?i serveri nalaze se u Hrvatskoj pa su instalacije i nadogradnje dostupne na zahtjev po lokalnom vremenu. To tako?er zna?i da se ne morate brinuti o problemima na drugom kraju svijeta i o tome kako ?e oni utjecati na va? posao. Zapravo, budu?i da uz dedicated servere dajemo fully managed uslugu, ne morate se brinuti ni o ?emu.

?

Xeon Basic

1.875,00 kn
mjese?no
 • Procesor: Xeon E3-1230 v5
 • Memorija: 8 GB RAM
 • Diskovi: 2 x 1000 GB ent. SATA (RAID 1)
 • RAID: 3ware 9650-2
 • Mre?a: 1 IP adresa
  2 TB mre?nog prometa mjese?no
 • Backup: R1soft CDP
 • Licence: cPanel /?Windows Server 2016
 • Odr?avanje: Fully managed

?

Xeon SSD

2.337,50 kn
mjese?no
 • Procesor: Xeon E3-1230 v5
 • Memorija: 8 GB RAM
 • Diskovi: 2 x 240 GB SSD (RAID 1)
 • RAID: 3ware 9650-2
 • Mre?a: 1 IP adresa
  2 TB mre?nog prometa mjese?no
 • Backup: R1soft CDP
 • Licence: cPanel /?Windows Server 2016
 • Odr?avanje: Fully managed

?

Xeon SSD XL

2.937,50 kn
mjese?no
 • Procesor: Xeon E3-1230 v5
 • Memorija: 8 GB RAM
 • Diskovi: 2 x 480 GB SSD (RAID 1)
 • RAID: 3ware 9650-2
 • Mre?a: 1 IP adresa
  4 TB mre?nog prometa mjese?no
 • Backup: R1soft CDP
 • Licence: cPanel /?Windows Server 2016
 • Odr?avanje: Fully managed

Xeon Basic SSD

3.550,00 kn
mjese?no
 • Procesor: Xeon E3-1230 v5
 • Memorija: 8 GB RAM
 • Diskovi: 2 x 1 TB GB ent. SATA (RAID 1)
  2 x 240 GB SSD (RAID 1)
 • RAID: 3ware 9650-2
 • Mre?a: 1 IP adresa
  2 TB mre?nog prometa mjese?no
 • Backup: R1soft CDP
 • Licence: cPanel /?Windows Server 2016
 • Odr?avanje: Fully managed

?

Xeon Big SSD

3.937,50 kn
mjese?no
 • Procesor: Xeon E3-1230 v5
 • Memorija: 8 GB RAM
 • Diskovi: 2 x 3 TB GB ent. SATA (RAID 1)
  2 x 240 GB SSD (RAID 1)
 • RAID: 3ware 9650-2
 • Mre?a: 1 IP adresa
  2 TB mre?nog prometa mjese?no
 • Backup: R1soft CDP
 • Licence: cPanel /?Windows Server 2016
 • Odr?avanje: Fully managed

?

Xeon Extreme SSD

4.687,50 kn
mjese?no
 • Procesor: Xeon E3-1230 v5
 • Memorija: 8 GB RAM
 • Diskovi: 2 x 6 TB GB ent. SATA (RAID 1)
  2 x 240 GB SSD (RAID 1)
 • RAID: 3ware 9750-4i + BBU
 • Mre?a: 1 IP adresa
  2 TB mre?nog prometa mjese?no
 • Backup: R1soft CDP
 • Licence: cPanel /?Windows Server 2016
 • Odr?avanje: Fully managed

Xeon Basic SSD XL

4.125,00 kn
mjese?no
 • Procesor: Xeon E3-1230 v5
 • Memorija: 8 GB RAM
 • Diskovi: 2 x 1 TB GB ent. SATA (RAID 1)
  2 x 480 GB SSD (RAID 1)
 • RAID: 3ware 9750-4i + BBU
 • Mre?a: 1 IP adresa
  2 TB mre?nog prometa mjese?no
 • Backup: R1soft CDP
 • Licence: cPanel /?Windows Server 2016
 • Odr?avanje: Fully managed

?

Xeon Big SSD XL

4.500,00 kn
mjese?no
 • Procesor: Xeon E3-1230 v5
 • Memorija: 8 GB RAM
 • Diskovi: 2 x 3 TB GB ent. SATA (RAID 1)
  2 x 480 GB SSD (RAID 1)
 • RAID: 3ware 9750-4i + BBU
 • Mre?a: 1 IP adresa
  2 TB mre?nog prometa mjese?no
 • Backup: R1soft CDP
 • Licence: cPanel /?Windows Server 2016
 • Odr?avanje: Fully managed

?

Xeon Extreme SSD XL

5.250,00 kn
mjese?no
 • Procesor: Xeon E3-1230 v5
 • Memorija: 8 GB RAM
 • Diskovi: 2 x 6 TB GB ent. SATA (RAID 1)
  2 x 480 GB SSD (RAID 1)
 • RAID: 3ware 9750-4i + BBU
 • Mre?a: 1 IP adresa
  2 TB mre?nog prometa mjese?no
 • Backup: R1soft CDP
 • Licence: cPanel /?Windows Server 2016
 • Odr?avanje: Fully managed

Xeon Basic Storage

3.125,00 kn
mjese?no
 • Procesor: Xeon E3-1230 v5
 • Memorija: 8 GB RAM
 • Diskovi: 4 x 1 TB ent. SATA (RAID 10)
 • RAID: 3ware 9750-4i + BBU
 • Mre?a: 1 IP adresa
  2 TB mre?nog prometa mjese?no
 • Backup: R1soft CDP
 • Licence: cPanel /?Windows Server 2016
 • Odr?avanje: Fully managed

?

Xeon Big Storage

3.850,00 kn
mjese?no
 • Procesor: Xeon E3-1230 v5
 • Memorija: 8 GB RAM
 • Diskovi: 4 x 3 TB ent. SATA (RAID 10)
 • RAID: 3ware 9750-4i + BBU
 • Mre?a: 1 IP adresa
  2 TB mre?nog prometa mjese?no
 • Backup: R1soft CDP
 • Licence: cPanel /?Windows Server 2016
 • Odr?avanje: Fully managed

?

Xeon Monster Storage

5.375,00 kn
mjese?no
 • Procesor: Xeon E3-1230 v5
 • Memorija: 8 GB RAM
 • Diskovi: 4 x 6 TB ent. SATA (RAID 10)
 • RAID: 3ware 9750-4i + BBU
 • Mre?a: 1 IP adresa
  4 TB mre?nog prometa mjese?no
 • Backup: R1soft CDP
 • Licence: cPanel /?Windows Server 2016
 • Odr?avanje: Fully managed

Trebate pomo? pri kupnji?
Kontaktirajte nas!

Na?i klijenti o nama

Provjerite i na?u ponudu Managed VPS i dedicated servera!

汤姆猫网站你懂得