Idi do glavnog sadr?aja
+ 385 52 492 052 Email podr?ka info@plus.hr

Ubrzajte Va? WordPress

Korisnici o?ekuju da web stranice rade brzo. Sekunda, ili ?ak desetinka sekunde mo?e prouzro?iti nezadovoljstvo Va?ih posjetitelja.

Na?i stru?njaci razvili su uslugu koja ?e ubrzati rad Va?e stranice na osnovu godina iskustva s WordPress aplikacijama.

 

optimizacija wordpressa
Plus Web hosting paketi

Za?to odabrati na?u uslugu WordPress Optimizacija?

 • Do 4x br?i rad Va?e web stranice!
 • Vi?e zadovoljnih korisnika po?to se stranica otvara br?e.
 • Ve?i organski rang na Google rezultatima (brzina aktivnosti i u?estalost posjete utje?e na poziciju).
 • Izvje?taj sa svim detaljima vezano za originalne i pobolj?ane performanse Va?e stranice. Tako?er sadr?i i savjete za daljnja pobolj?anja rada Va?eg weba.

Odaberite svoj WordPress Optimizacija paket:


WordPress Optimizacija

750,00?kn
jednokratna naknada
 • Ubrzavanje rada Va?e WordPress web stranice
 • Detaljni izvje?taj rezultata optimizacije
 • Preporuke za daljnje pobolj?anje performansi
 • Mogu?nost povrata iz backupa u slu?aju problema

?


WordPress Nadogradnja

250,00 kn
jednokratna naknada
 • Nadogradnja WordPressa na najnoviju verziju
 • Nadogradnja popratnih pluginova i dodataka
 • Nadogradnja tema na najnoviju verziju
 • Odra?uje se u dogovoru s korisnikom u slu?aju nekompatibilnosti

?

Za?to je bitna brzina u?itavanja Va?e WordPress stranice?

Korisnici o?ekuju da web stranice rade brzo. Sekunda, ili ?ak desetinka sekunde mo?e prouzro?iti nezadovoljstvo Va?ih posjetitelja. Spor web site ?e otjerati posjetitelje, ?ak i ako je dobro dizajniran i isplaniran. Stoga, optimiziranje brzine rada Va?e stranice treba biti Va? prioritet.

Na?i stru?njaci razvili su uslugu koja ?e ubrzati rad Va?e stranice na osnovu godina iskustva s WordPress aplikacijama. Postoji cijeli niz ?imbenika koji mogu utjecati na rad i brzinu web stranice. Iskustvo nam je pokazalo da naj?e??e problem uop?e nema veze s radom servera, ve? se najve?i potencijal za ubrzanje nalazi upravo u postavkama web stranice.

Kako ubrzavamo Va? web?

 1. Pripremit ?emo analizu i izvje?taj o trenutnoj situaciji.
 2. Prije pokretanja procesa ubrzavanja, napravit ?emo sigurnosnu kopiju Va?e stranice (backup), ?to zna?i da se uvijek mo?emo vratiti u prija?nje stanje po potrebi.
 3. Na osnovu analize, odabrat ?emo i implementirati najrelevantnije mjere za ubrzanje rada stranice.
 4. Po zavr?etku ubrzanja, provjerit ?emo osnovne funkcije stranice.
 5. Nakon provjere, napravit ?emo analizu trenutnog stanja.
 6. Zadnji korak je priprema izvje?taja usporedbom performansi prije i poslije ubrzavanja. U izvje?taj ?emo uklju?iti i svoje preporuke za dodatne radnje koje trenutno ne mo?emo izvr?iti, budu?i da bi daljnje radnje predstavljale smetnje u radu samome web stranice.

?to mo?emo obe?ati?

Razina ubrzanja ovisit ?e o tome koliko je Va?a web stranica bila optimizirana prije na?e intervencije. U slu?aju lo?e optimizirane web stranice, razlika ?e biti ve?a, web stranica ?e se mo?i u?itati 4x ili vi?e puta br?e nakon ubrzavanja.

Uvjeti i bitne informacije:

 • Prije pokretanja, morate provjeriti jesu li Va? WordPress, pluginovi i teme a?urirani na najnoviju verziju. Na? drugi paket ubrzanja nudi i opciju nadogradnje WordPressa na najnoviju verziju, no isklju?ivo ako su svi Va?i pluginovi i teme u potpunosti kompatibilni s najnovijom verzijom WordPressa. Ne nadogra?ujemo WordPress ukoliko svi dodaci nisu kompatibilni, te ne pru?amo usluge web dizajna.
 • Ako imate nekoliko web stranica na istom cPanel ra?unu, odre?ene izmjene (kao ?to je PHP verzija cachea, isl.) mogu utjecati na sve web stranice na istom cPanel ra?unu.
 • Zbog velikog broja pluginova morate potvrditi da Va?a web stranica ispravno radi nakon ?to je proces ubrzavanja zavr?en, po?to neke promjene mogu utjecati na rad svakog plugina.
 • Usluga ubrzavanja se izvodi samo na WordPress stranicama hostanim na Plus Hosting cPanelu.
 • Ukoliko je aplikacija lo?e napisana, ne o?ekujte da ?e instalacija cache plugina i ostale radnje koje radimo napraviti veliku razliku. Na?a usluga WP optimizacije utje?e isklju?ivo na stranice kod kojih je spor rad uzrokovan lo?om optimizacijom, no ne i stranice ?iji je kod problemati?an - kod Va?e stranice ne mijenjamo.

Trebate pomo? pri kupnji?
Kontaktirajte nas!

Live chat podr?ka

Na?i klijenti o nama

汤姆猫网站你懂得